Renta-Turva

Renta-Turva on turvanasi, jos vuokrakoneesi vahingoittuu työn touhuissa! Kysy lisää paikalliselta vuokraajaltasi.

Miksi Renta-Turva?

Valitsemalla vuokrakalustolle Renta-Turvan, asiakas voi alentaa vuokrakalustoon liittyvää korvausvastuuta. Esimerkiksi vahinkotilanteissa omavastuun maksaminen on halvempaa kuin vuokrakoneen korvaaminen.

Mihin Renta-Turvan voi hankkia?

Renta-Turvan voi hankkia kaikkiin Rentan yksilötuotteisiin*.

*pl. työmaatilat

Kuinka toimia vahingon sattuessa?

Kuinka paljon se maksaa?
Renta-Turva on edullinen turva vahinkotilanteissa. Renta-Turva on hinnoiteltu kiinteästi ja se on aina 7%:a ovh-vuokrahinnasta. Renta-Turva sekä omavastuuosuus ovat arvonlisäveron alaisia.

Esimerkki kustannuksista.

Esitteitä (pdf):
SOPIMUSEHDOT
1.    Valitsemalla vuokrakalustolle Renta-Turvan, asiakas voi alentaa vuokrakalustoon liittyvää korvausvastuuta, joka perustuu kulloinkin voimassa olevaan Teknisen Kaupan konevuokraamojen yleisiin vuokrauksen ja palvelujen ehtoihin (myöhemmin TK Konevuokraus) sisältäen Renta Oy:n lisäyksen. Renta-Turvan mukainen asiakkaan korvausvastuu määräytyy sopimuksessa määritetyn tuotekohtaisen omavastuuosuuden mukaisesti. Tilanteissa, joissa todelliset korjauskustannukset jäävät omavastuuosuutta pienemmiksi, veloitetaan vain todelliset kustannukset. Renta-Turva sekä omavastuuosuus ovat arvonlisäveron alaisia.

2.    Renta-Turvan kohteena ovat Renta Oy:n ja asiakkaan välisessä vuokrasopimuksessa erikseen mainitut koneet ja laitteet, joihin asiakas on valinnut Renta-Turvan. Renta-Turva on voimassa kunkin koneen tai laitteen vuokrausajan ja ainoastaan Suomessa. Suomen ulkopuolelle kuljetetun vuokrakaluston osalta korvausvastuu määräytyy kulloinkin voimassa olevien TK Konevuokraus -ehtojen mukaisesti.

3.    Renta-Turvan voimassaolo edellyttää, että asiakas maksaa vuokrat (mukaan lukien Renta-Turvaa koskevat vuokrien osat) ajallaan ja täysimääräisesti eräpäivinä.

4.    Renta-Turvan voimassaolo edellyttää myös, että vuokrakohde palautetaan siihen Renta Oy:n toimipisteeseen, mistä tuote on vuokrattu tai toimipisteen määrittelemään muuhun toimipaikkaan. Renta Oy voi poikkeustapauksissa ja oman harkintansa mukaan hyväksyä vuokrakohteen tarkastuksen ja korjaamisen asiakkaan työmaalla.

5.    Renta Oy voi määrittää Renta-Turvan pakolliseksi vuokrakohteelle, jolloin tuote on vuokrattavissa ainoastaan siinä tapauksessa, että asiakas on valinnut vuokrakohteelle Renta-Turvan. Renta Oy:llä on myös harkintansa mukaan oikeus sulkea osa kalustostaan Renta-Turvan ulkopuolelle sekä oikeus olla myöntämättä Renta-Turvaa.

6.    Renta-Turvan mukaisesti asiakkaan korvausvastuu rajoittuu ennalta määritettyyn omavastuun määrään, kun:
•    asiakas on valinnut tuotteille Renta-Turvan ja hyväksynyt sitä koskevat maksut veloitettaviksi, ja
•    vuokrakohde on vahingoittunut tai tuhoutunut äkillisesti ja ennalta arvaamattomasti vuokra-aikana. Muissa tilanteissa asiakkaan korvausvastuu on täysimääräinen.

7.    Renta-Turva ei kuitenkaan missään tapauksessa kata esimerkiksi seuraavia vahinkoja, vaikka asiakas olisi valinnut vuokrakohteelle Renta-Turvan. Seuraavissa tilanteissa asiakkaan korvausvastuu määräytyy aina kulloinkin voimassa olevien TK Konevuokraus -ehtojen mukaisesti:
•    vahinko on aiheutunut tahallisesti tai huolimattomuudella,
•    vahinko on aiheutunut siirrettäessä tai käytettäessä vuokrauskohdetta käyttö-, asennus- tai viranomaisohjeiden vastaisesti,
•    vahingon on aiheuttanut luvaton käyttöönotto, anastus, varkaus tai vahinkoon liittyy muu rikos tai rikollista toimintaa,
•    vahinko on aiheutunut käytettäessä tai siirrettäessä vuokrauskohdetta alkoholin tai huumaavan aineen tai suorituskykyyn vaikuttavan lääkeaineen alaisena,

 

 

•    vuokrakaluston töhrimisestä tai naarmuttamisesta aiheutunut vahinko,
•     vuokrakaluston rengasrikot,
•    vahinko on aiheutunut vuokratuotteessa käytettäville kulutusaineille tai -tarvikkeille, kuten poltto- ja voiteluaineille tai muille nesteille,
•    kalusto on kadotettu tai unohdettu tai kaluston menetys todetaan vasta määräaikaisinventaarin yhteydessä,
•    vahinko on aiheutunut räjäytys- tai louhintatyöstä,
•    vahinko on aiheutunut rappauksen, hiekkapuhalluksen, maalauksen, tai muun vastaavan huomattavasti likaavan tai kuluttavan työn seurauksena,
•    vahinko on syntynyt huomattavasti likaavien, syövyttävien tai kuluttavien aineiden ja ainesten käsittelemisestä ja käyttämisestä,
•    vahinko johtuu luonnonilmiöistä, kuten esimerkiksi tulvista, myrskyistä tai sateista, ,
•    kolmannelle osapuolelle aiheutuneet vahingot. Edellä oleva esimerkkilista ei ole tyhjentävä kuvaus tilanteista, joissa Renta-Turva ei ole voimassa.

8.    Renta-Turva ei ole vakuutus, vaan se ainoastaan rajoittaa asiakkaan korvausvastuuta kohdassa 6. sovitusti. Renta-Turva ei esimerkiksi korvaa mitään välittömiä tai välillisiä tai muitakaan vahinkoja, joita vuokrakohteeseen tai sen käyttöön liittyen aiheutuu Renta Oy:lle, asiakkaalle, näiden henkilöstölle tai omaisuudelle tai kenellekään kolmannelle. Erityisesti todetaan esimerkkeinä, että Renta-Turva ei korvaa kuljetuksesta, vaihdosta, raivauksesta tai purusta aiheutuvia kuluja vaan nämä ovat asiakkaan vastuulla.

9.    Renta-Turvaa koskevia maksuja ei palauteta asiakkaalle, oli vuokrakohteelle syntynyt vahinkoa tai ei. Tilanteissa, joissa asiakas pidentää vuokrakautta, Renta Oy perii Renta-Turvan mukaisen veloituksen myös pidennetyltä vuokrakaudelta, mikäli sellainen on sisältynyt aiempaan vuokrakauteen. Renta-Turvan omavastuuosuus veloitetaan välittömästi vuokrakaluston palautuksen yhteydessä tai kohtuullisen ajan kuluessa siitä, kun Renta Oy on havainnut syntyneen vahingon.

10.    Tilanteissa, joissa asiakas on laiminlyönyt Renta-Turvan mukaisen veloituksen tai vuokran maksamisen täysimääräisesti (ml. arvonlisävero), korvausvastuu määräytyy kulloinkin voimassaolevien TK Konevuokraus -ehtojen mukaisesti.

11.    Renta-Turva on aina toissijainen suhteessa asiakkaalla olevaan, vuokrakohteen vahingon kattavaan vakuutukseen. Tällaisissa tilanteissa asiakas on velvollinen ensin perimään vakuutusyhtiöltä kaikki vuokrauskohdetta koskevat vakuutusehtojen mukaiset vakuutuskorvaukset. Asiakas on velvollinen maksamaan Renta Oy:lle kaikki saadut vakuutuskorvaukset, vaikka korvausten määrä ylittäisi Renta-Turvan mukaisen omavastuuosuuden.

12.    Vahinkoon liittyvät vuokrakaluston korjaukset ja kunnostukset hoidetaan Renta Oy:n toimesta, mukaan lukien tilanteet, joissa Renta-Turva ei kata kustannuksia ja asiakkaalla on kustannusvastuu.