Skip to content
Sulje

Tapamme toimia

Sanansa mittaisia. Sellaisia me olemme.

Renta Code Of Conduct

Luottamuksesi arvoisia ammattilaisia

Renta haluaa olla itse vastuullinen toimija. Pyrimme kaikella toiminnallamme myös edistämään vastuullista ja ympäristön kannalta kestävää toimintaa. Liiketoimintamme itsessään parantaa turvallisuutta ja vastuullisuutta sekä edistää kestävää kehitystä. Toimintaamme säätelevät lait ja asetukset määrittelevät meille lähtötason, jonka saavuttaminen on jokaiselle työntekijälle kuuluva itsestään selvä vastuu. Haluamme kuitenkin yltää korkeammalle ja toimia samalla koko alan edelläkävijänä.

Rehellisyys

Rentan arvot ja johtamismalli on rakennettu avoimuuden, luottamuksen ja keskinäisen kunnioituksen varaan. Näiden toteutuminen edellyttää jokaiselta työntekijältä rehellisyyttä, ja ne ohjaavat sekä yhtiömme sisäistä toimintaa että toimintaa asiakkaiden ja ulkopuolisten kumppaneiden kanssa. Haluamme, että asiakkaat ja liiketoimintakumppanimme luottavat meihin ja maineemme pysyy rehellisenä mahdollistaen liiketoiminnan kasvattamisen ja kehittämisen. Olemme asiakkaidemme ja kumppaneidemme luottamuksen arvoisia ammattilaisia.

Lakien ja asetusten noudattaminen

Rentan toiminta perustuu kaikilta osin lakeihin, asetuksiin ja muihin annettuihin ohjeisiin, ja niiden noudattaminen on jokaisen työntekijän vastuulla. Maakohtaisten lakien noudattaminen on otettava huomioon. Eettiset toimintatavat ja tinkimättömyys sääntöjen suhteen menevät kaiken edelle. Jokaisen työntekijän on otettava vastuu tekemisestään ja toimittava oikein omassa työssään. Edellytämme myös, että yhteistyökumppaneittemme toiminta on lakien mukaista. Jos et tiedä miten toimia oikein, ota yhteyttä esimieheesi.

Turvallisen työympäristön varmistaminen

Rentan periaatteisiin kuuluu, että työympäristö on turvallinen kaikille työntekijöille. Jokainen työntekijä on osaltaan velvollinen huolehtimaan siitä, että toiminnassa noudatetaan annettuja turvallisuusohjeita ja lakisääteisiä määräyksiä. Kaikkeen poikkeavaan toimintaan ja laiminlyönteihin puututaan välittömästi, ja ongelmat korjataan viipymättä. Työskentelyolosuhteet ovat kaikissa yksiköissämme asianmukaiset ja turvalliset. Kaikki terveyttä vaarantavat ja työturvallisuutta heikentävät ongelmat korjataan mahdollisimman nopeasti. Seuraamme työturvallisuuden ja sairastamisen toteutumista säännöllisesti.

Edistämme myös asiakkaittemme toiminnan ja työympäristön turvallisuutta toimittamalla turvallisia, luotettavia ja asianmukaisesti tarkastettuja rakennuskoneita ja -laitteita sekä niihin liittyviä asennus- ja asiantuntijapalveluja.

Lahjonnasta kieltäytyminen

Renta ei hyväksy lahjontaa millään tasolla eikä missään muodossa. Asiattomia lahjoja ei tule antaa eikä ottaa vastaan missään tilanteessa. Yhteistoiminnan kehittämisen on aina tuettava yrityksen tavoitteita sekä liittyä liiketoimintaan, eikä edistää yksittäisen henkilön oman edun tavoittelua. Emme voi tarjota yhteistyökumppaneillemme mitään sellaista etua, lahjaa tai esimerkiksi messumatkaa, jota emme itse voisi ottaa vastaan. Tilanteissa, joissa liikelahjoja annetaan (esim. joululahjan antaminen asiakkaalle), on aina varmistettava, että lahjan arvo ja luonne noudattavat yhtiön hyväksyttyjä käytäntöjä ja rajoja. Emme jaa luonteeltaan tai taustoiltaan epäeettisiä lahjoja, ja lahjan arvo noudattaa kulloinkin voimassa olevaa verottajan ohjeistusta sekä hyväksymiä käytäntöjä. Lahjontaan liittyvissä kysymyksissä ja epäselvissä tilanteissa ota yhteyttä esimieheesi.

Päihteettömyys

Rentan monet työtehtävät ovat teknisesti sekä työturvallisuuden kannalta vaativia. Siksi noudatamme päihteiden suhteen nollatoleranssia. Alkoholin ja huumausaineiden nauttiminen työssä ja päihteiden vaikutuksen alaisena työskentely ovat yksiselitteisesti kiellettyjä. Työhön ei saa tulla päihtyneenä, eikä päihteitä ei tule nauttia yhtiön tai asiakkaiden tiloissa. Päihdeongelmaisia varten olemme luoneet varhaisen puuttumisen sekä hoitoon ohjaamisen toimintamalli.

Ihmisoikeuksien kunnioittaminen

Renta kantaa vastuunsa kunnioittaa ja tukea ihmisoikeuksia toiminnassaan. Kaikki ihmiset ovat tasa-arvoisia ja yhdenvertaisia. Emme hyväksy minkään laista sukupuolen, kansallisuuden, etnisen taustan, ihonvärin, iän, uskonnon, vakaumuksen, mielipiteen tai minkään henkilökohtaisen ominaisuuden perusteella tapahtuvaa syrjintää. Mikäli syrjintää havaitaan, niin tilanteeseen puututaan ja se lopetetaan välittömästi.

Kaikki ihmisarvoa loukkaava käyttäytyminen kuten henkinen ja fyysinen väkivalta sekä seksuaalinen häirintä ovat kaikissa muodoissaan kiellettyjä, ja sellaista havaitessaan jokainen työntekijä on velvollinen puuttumaan tilanteeseen ja raportoimaan asiasta esimiehelleen välittömästi.

Emme hyväksy lapsityövoiman tai pakkotyön käyttöä missään muodossa, emmekä tee yhteistyötä sellaisten palvelu- ja tavarantoimittajien kanssa, joiden epäillään tai tiedetään käyttävän lapsi- tai pakkotyövoimaa omassa toimitusketjussaan.

Renta laatii vuosittain tasa-arvo ja yhdenvertaisuussuunnitelaman osana henkilöstösuunnitelmia ja seuraa suunnitelmien toteutumista säännöllisesti.

Kestävä kehitys

Renta pyrkii edistämään ympäristöystävällisiä ratkaisuja omassa toiminnassaan sekä edistämään asiakkaidensa toiminnan kestävää kehitystä vuokraamalla mahdollisimman vähäpäästöisiä ja energiatehokkaita koneita ja laitteita. Keskeinen tavoitteemme on uusinta teknologiaa hyödyntämällä edistää koneiden ja laitteiden käytön tehokkuutta, jolla on merkittävä vaikutus kone- ja laitepopulaation kokonaismäärään ja sitä kautta raaka-aineiden sekä energian kulutukseen.

Omassa toiminnassaan hankimme vuokrakalustoomme sekä omaan käyttöömme vain koneita ja laitteita, joiden päästöt ja energian kulutus ovat mahdollisimman alhaisia, ja jotka ovat käyttäjälle turvallisia sekä vähän kuluttavia. Pyrimme tuottamaan mahdollisimman vähän jätettä ja ongelmajätettä, sekä huolehtimaan niiden asianmukaisesta käsittelystä. Seuraamme jätemääriämme ja niiden käsittelyä säännöllisesti.

Liiketoimintamme, koneiden ja laitteiden vuokraus, on itsessään jakamis- ja kiertotalouden ytimessä edistäen monin tavoin jopa globaalisti kestävää kehitystä.

Toiminnan laatu

Toiminnan laatu merkitsee Rentalla kokonaisvaltaista toiminnan kehittämistä. Päämääränä on toimia siten, että varmistamme asiakkaisiin, henkilöstöön, ympäristöön ja liiketoimintaan liittyvien tulosten myönteisen kehittymisen. Tavoitteenamme on olla alan modernein toimija. Uskomme, että innovoimalla ja kehittämällä palveluitamme, voimme parantaa vuokrauksen helppoutta ja läpinäkyvyyttä.

Rentan vuokraamoilla on lupa ja luottamus tehdä päätöksiä ja ratkaista asiakkaan tarpeet paikallisella otteella sekä yrittäjämäisellä asenteella. Tämän lisäksi paikallisilla konevuokraamoilla on kattavan verkoston tuki. Rentan henkilöstö on sitoutunut toimimaan yhteisten toimintamallien mukaisesti ja niiden jatkuvaan parantamiseen. Samaa sitoutumista työn ja palvelun korkeaan laatuun edellytämme myös yhteistyökumppaneiltamme.

Yhteiskuntavastuu

Renta on merkittävä toimija niin työnantajana kuin oman toimialansa edistäjänä sekä yhteiskunnallisena toimijana osallistuen aktiivisesti eri sidosryhmien toimintaan.

Työnantajana haluamme olla hyvämaineinen ja työntekijöistään huolehtiva. Hoidamme työnantajana meille kuuluvat velvoitteemme tinkimättä. Henkilöstömme on meille tärkeä, ja haluamme huolehtia kaikin mahdollisin tavoin työntekijöidemme hyvinvoinnista ja turvallisuudesta, sekä turvata heidän asemansa myös ongelmatilanteissa käytäntöjemme sekä koko henkilöstön kattavan laajan hoito- ja vakuutusturvan kautta. Laadimme vuosittain henkilöstöä koskevat suunnitelmat, ja sovimme kehitystoimenpiteistä yhdessä henkilöstöryhmien edustajien kanssa.

Noudatamme päätöksenteossa ja yhtiön hallinnoinnissa hyvää hallintotapaa. Periaatteenamme on avoimuus raportoinnissa, ja tapamme hallinnoida päätöksentekovaltuuksineen on kirjallisesti kuvattu (Corporate Governance).

Olemme oman toimialamme edistäjä, ja toimimme aktiivisesti alan kehitystä ja edunvalvontaa hoitavissa yhteisöissä kuten Teknisen Kaupanliitossa ja Rakennuskonepäälliköt ry:ssä. Vaikutamme yhteiskunnallisesti myös useiden muiden sidosryhmien kautta. Osallistumme aktiivisesti erilaisiin toimintamme koskeviin tilaisuuksiin ja keskusteluihin pyrkien edistämään vastuullista toimintaa.

Epäkohtien raportointi

Jokaisella työntekijällä on velvollisuus raportoida asianmukaiselle taholle sellaisesta asiasta tai toiminnasta, jota hän vilpittömästi epäilee lain tai tässä dokumentissa esiintuotujen hyvän liiketavan periaatteen vastaiseksi. Ilmoitus tulee tehdä siitä huolimatta, missä asemassa väärintoimija on.

Ensisijaisesti kannustamme ottamaan yhteyttä omaan esihenkilöön, muuhun johtoon kuuluvaan henkilöön työsuojeluorganisaatioon, henkilöstöryhmän edustajaan tai henkilöstöhallintoon. Mikäli työntekijä kokee, ettei asiasta ole mahdollista ilmoittaa omalla nimellä, hän voi ilmoittaa asiasta myös nimettömästi Rentan Whistleblowing-ilmoituskanavan kautta, jolloin hän pysyy nimettömänä koko selvitystyön ajan. Kaikki ilmoitukset ja keskustelut käsitellään aina ehdottoman luottamuksellisesti ja perusteellisesti. Asian käsittelyssä ja siihen liittyvissä toimenpiteissä noudatetaan Rentan etukäteen hyväksymää toimintamallia sekä ilmoittajan suojelua koskevaa lainsäädäntöä.