Skip to content
Sulje

Vastuullisuuden ABC

Renta haluaa edistää kestävää kehitystä tukevan tiedon lisääntymistä kaikin tavoin ja kaikilla tasoilla. Ota tästä termit haltuun – ja vinkkaa meille uusista!

Mikä on Vastuullisuuden ABC?

 

Renta haluaa edistää kestävää kehitystä tukevan tiedon lisääntymistä kaikin tavoin ja kaikilla tasoilla. Välillä tämä vaatii uusien termien käyttöä, jotka voivat olla aluksi kuin munkkilatinaa. Vai onko selkärankaan iskostunut jo, mitä tarkoittaa esimerkiksi ESG, hiilikädenjälki, kiertotalous tai resurssitehokkuus?

On kuitenkin tärkeää, että asioista puhuttaessa jokainen ymmärtää käytettävät termit mahdollisimman yhtenevällä tavalla. Siksi olemme listanneet tähän muutamia termejä selityksineen. Ota tästä termit haltuun – ja vinkkaa meille uusista!

 

 

A

Arvoketju [eng. value chain] on alunperin liiketaloustieteen professori Michael Porterin lanseeraama käsite ja malli yrityksen arvonmuodostusprosessista.  Arkikielessä se kuvaa jonkun tuotteen vaiheittaista jalostumista liiketoiminnan aktiviteettien kautta valmiiksi tuotteeksi, alkaen raaka-aineista ja päättyen kierrätykseen. Porterin alkuperäisessä jaossa useamman yrityksen yhteistyöstä puhuttaessa kyse oli arvojärjestelmästä [value system], mutta myös tämä näkökulma on sittemmin saanut arkikäytössä nimen arvoketju, esimerkiksi puhuttaessa kiertotaloudesta.

Arvoketju-mallin tarkoitus oli alunperin maksimoida ketjun tehokkuutta kustannuksia pienentämällä. Kiertotaloudessa arvoketjusta pyritään tekemään kehä, jonka eri vaiheissa voidaan palauttaa kerran käyttöön otettujen raaka-aineiden arvoa kiertoon ja siten edistää kestävää kehitystä esimerkiksi kierrätysmateriaalia ja -osia hyödyntämällä, huoltamalla, korjaamalla sekä yhteiskäyttöä edistämällä.

Rentan tehtävä arvoketjussa liittyy ennen muuta rakennuskoneiden yhteiskäyttöön ja sen vaatimaan logistiikkaan, huoltoon, korjaamiseen. Renta edistää toiminnallaan kiertotaloutta ja resurssien tehokkaampaa käyttöä tuhlauksen sijaan.

As a service (aaS)  on bisnesmalli ja termi, jolla viitataan yleisesti jonkin tuotteen tai ohjelmiston käytöstä maksamiseen, omaksi ostamisen sijasta. Tyypillisesti maksu perustuu joko aikaan (esimerkiksi kuukausilisenssi) tai suorituksiin (esimerkiksi laskutoimitusten tai käyttötuntien määrä). As a service -tyyppiset palvelut yleistyvät yhteiskunnassa, ja Suomeksi tästä ilmiöstä käytetään joskus nimeä palveluistuminen.

Koneiden ja laitteiden tapauksessa as a service -palveluina viitataan yleensä sellaisiin kokonaisuuksiin, joissa paketoitu palvelu sisältää pelkän laitteen eli ”raudan” lisäksi muitakin komponentteja, kuten etähallintaa, käyttötukea, monitorointia, data-analytiikkaa – tai jopa vastuun tietystä lopputuloksesta kuten halutusta lämpötilasta työmaalla.

Rentalta saa tämän kaltaista palvelua erityisesti työmaan olosuhdehallintaan, asiakkaan tarpeen mukaan. Myös kone- ja laitevuokrauksessa Renta tarjoaa Renta Easyn kautta asiakkaille vuokraan sisältyen hyödyllisiä lisäpalveluita, joita ei vielä muutama vuosi sitten vuokrauksessa ollut olemassakaan.

SaaS, eli Software-as-a-Service -ratkaisusta puhutaan esimerkiksi internetin kautta käytettävien, yleensä kuukausimaksullisten, eli vuokrattavien sovellusten kohdalla. Yksinkertaistettuna; ei osteta tuotetta, kuten ohjelmistoa levykkeellä kertamaksulla, vaan vuokrataan oikeus käyttää tai ostetaan lopputulos – ks. myös Product-as-a-Service ja XaaS eli Everything-as-a-Service.

Product-as-a-Service (PaaS*) viittaa bisnesmalliin, jossa asiakas ostaa tuotteen tai laitteen sijaan lopputuloksen. Tavanomaisen laitevuokrauksen lisäksi tällä voidaan viitata esimerkiksi olosuhteen ostamiseen – ei osteta lämmitintä, ei edes vuokrata lämmitintä vaan ostetaan kohteeseen haluttu lämpötila. Palvelun tarjoaja vastaa tällöin laitteiden lisäksi myös esimerkiksi niiden asennuksesta ja käytön aikaisesta valvonnasta.

PaaS-palveluiden käyttö on yleistynyt. Tähän on vaikuttanut asiakkaiden resurssien optimoinnin lisäksi myös 1) paremmat 4G ja 5G-yhteydet, 2) data-analytiikan, etävalvonnan, sensoreiden, tekoälyn ja koneoppimisen kehittyminen sekä 3) tarvittavien sensoreiden ja laitteiden edullisemmat hinnat.

(*huomaa että PaaS viittaa toisissa yhteyksissä myös palvelualustan ulkoistamiseen; platform-as-a-service)

B

Biosfääri eli eliökehä tai elonkehä on maapallon pinnan osa, jolla elämä on mahdollista.

C

Code of Conduct on asiakirja, joka määrittelee yrityksen tavan toimia. Se sisältää toimintaohjeita, jotka koskevat esimerkiksi turvallisuutta, kestävää kehitystä ja yhteiskuntavastuuta. Rentan Code of Conduct eli Tapa Toimia on tehty auttamaan Rentan työntekijöitä jokapäiväisessä toiminnassaan.

Rentan Code of Conduct eli Tapa Toimia on tehty auttamaan Rentan työntekijöitä jokapäiväisessä toiminnassaan. Voit halutessasi tutustua siihen täällä.

D

Data on sanatarkasti tietoa, jolla ei itsessään välttämättä ole informatiivista järjestystä. Usein käytetään myös ilmausta ”raakadata”, joka viittaa datan käsittelyn vaiheisiin. Itsessään abstraktista datasta (toivottavasti) saadaan käsittelyn ja tulkinnan tuloksena informaatiota, ja lopulta tietämystä sekä jopa viisautta.

Renta pyrkii keräämään ja käsittelemään työkoneista anturien ja etäyhteyksien avulla saatavaa dataa, jotta sekä Renta että koneiden käyttäjät saisivat parempaa tietämystä ja pystyisimme tekemään parempia päätöksiä esimerkiksi koneiden optimaalisen käytön, huoltojen, logistiikan ja mahdollisten häiriöiden suhteen. Renta tarjoaa käyttäjälle koneiden dataan perustuvaa tietämystä erityisesti Renta Easy -sovelluksen kautta.

Digitalisaatio tarkoittaa digitaalisen tietotekniikan yleistymistä arjen toiminnoissa. Vastuullisuuden näkökulmasta digitalisaatio tarjoaa mahdollisuuksia edistää kiertotaloutta. Sen avulla prosesseja voidaan tehostaa, automatisoida ja skaalata ylöspäin. Digitalisaatio auttaa meitä kohdistamaan resursseja paremmin sekä esimerkiksi vähentämään laitteiston seisontaa, odottelua ja tarpeetonta työtä.

Renta hyödyntää digitalisaation mahdollisuuksia oman toiminnan ja palvelun parantamisessa lukuisin tavoin. Pystymme esimerkiksi parantamaan koneiden käyttöastetta tunnistamalla käyttämättömät koneet ja priorisoimalla korkean kysynnän koneiden huoltoa.

E

Elinkaari viittaa esimerkiksi rakennuskoneen matkaan sen syntymästä sinne asti kunnes se lakkaa siinä muodossaan olemasta, alkaen raaka-aineiden hankinnasta päättyen jätteeksi tai kierrätykseen. Riippumattomissa tutkimuksissa on todettu vuokrauksen vähentävän rakennuskaluston elinkaaren aikaista hiilijalanjälkeä omistamiseen verrattuna noin 30%, joskus yli 50% – riippuen miten koneita käytetään. Korkean käyttöasteen lisäksi on tärkeää, että koneiden tehokas elinkaari on pitkä. Tämä tarkoittaa myös, että koneet pidetään hyvässä kunnossa ja niiden viat korjataan viipymättä.

Renta tähtää siihen, että koneiden elinkaari on pitkä, ja niiden käyttöaste mahdollisimman korkea. Tämä on myös kestävän kehityksen kannalta toivottavaa. Riippumattomissa tutkimuksissa on todettu vuokrauksen vähentävän rakennuskaluston elinkaaren aikaista hiilijalanjälkeä omistamiseen verrattuna noin 30%, joskus yli 50% – riippuen siitä miten koneita käytetään.  Mitä korkeampi käyttöaste, mitä pidempi elinkaari ja mitä parempi kunnossapito koneella on, sitä parempi myös ympäristön kannalta.

ESG on lyhenne sanoista environment, social and governance. Sitä käytetään usein puhuttaessa yritysten ympäristö- ja yhteiskuntavastuuseen sekä hallintotapaan liittyvistä asioista. ESG on yleinen termi sijoitus- ja rahoitusmarkkinoilla, joissa voi törmätä myös termeihin kuten ESG-raportointi, ESG-analyysi tai ESG-riski. Sijoittajat ja rahoittajat ovat vuosi vuodelta enemmän kiinnostuneita yritysten vastuullisuusasioista ja niihin liittyvistä toimenpiteistä.

Renta on kiinnittänyt ESG-asioihin paljon huomiota niin toiminnassa kuin viestinnässä. Tiedämme, että ympäristö- ja yhteiskuntavastuu kiinnostaa sijoittajien lisäksi enemmän ja enemmän myös kumppaneitamme, asiakkaitamme sekä työtekijöitämme. Emme väitä olevamme täydellisiä tai valmiita, mutta haluamme nostaa vastuullisuuden aiheita keskusteluun, ja sen keskustelun tunnus on meille Renta Future.

F

Future Fleet on Rentan käyttämä tunnus koneille ja laitteille, jotka edustavat tulevaisuuden teknologioita. Future Fleet -tunnuksen saadakseen laitteiden täytyy tarjota selkeästi parempaa ympäristötehokkuutta, työturvallisuutta tai päästöttömyyttä kuin tämän hetken markkinan valtavirtaa edustavat vaihtoehdot.

G

Green deal on vapaaehtoinen sopimus valtion ja elinkeinoelämän tai esimerkiksi kuntasektorin välillä. Tavoitteena on yhdessä edistää kestävän kehityksen tavoitteita. On olemassa erilaisia, eri aloja koskevia Green Deal -sopimuksia. Renta on sitoutunut Työkonealan green deal -sopimukseen sekä Rakentamisen muovit green deal -sopimukseen.

Renta on sitoutunut Työkonealan green deal -sopimukseen sekä Rakentamisen muovit green deal -sopimuksiin. Tämä tarkoittaa esimerkiksi sitä, että vuoden 2025 loppuun mennessä yli 90% Rentan henkilönostimista on täyssähköisiä.

GWP, global warming potential on indeksiluku, jolla verrataan eri kasvihuonekaasujen ilmastoa lämmittävää vaikutusta toisiinsa. Muiden kasvihuonekaasujen GWP suhteutetaan hiilidioksidin lämmittävään vaikutukseen, jonka arvo on 1. Esimerkiksi metaanin GWP:n arvo 100 vuoden tarkastelujaksolla on 28. GWP-indeksien arvioinneista vastaa hallitustenvälinen ilmastopaneeli (IPCC).

H

Hiilidioksidiekvivalentti (co2e tai co2-ekv) on mittayksikkö, jolla pyritään laskemaan ja kuvaamaan eri kasvihuonekaasujen päästöjen vaikutusta kasvihuoneilmiön voimistumiseen. Hiilidioksidiekvivalenttia käytetään yleisesti kasvihuonepäästöjen raportoinnissa ja tilastoinnissa. Eri kasvihuonekaasuilla on erilainen ilmastoa lämmittävä vaikutus (GWP, Global Warming Potential).

Hiilijalanjälki (carbon footprint) viittaa ihmisen, yrityksen, toiminnan tai tuotteen aiheuttamiin hiilidioksidipäästöihin. Rakennuskoneiden elinkaaren hiilijalanjäljen kohdalla suurin merkitys on koneiden käyttöasteella, tarkoitukseen sopivien koneiden käytöllä, logistiikalla ja kunnossapidolla.

Renta tekee töitä vähentääkseen sekä oman toimintansa että asiakkaiden koneiden käytön hiilijalanjälkeä suhteessa niistä saatavaan työpanokseen. Rentan filosofiassa tämä tapahtuu sekä puhtaamman teknologian että parempien prosessien kautta. Siksi kiinnitämme huomiota sellaisiin asioihin kuin käyttöaste, koneiden soveltuvuus ja muovien kierrätys.

Hiilikädenjälki (carbon handprint) on käsite, joka tarkoittaa tuotteen, palvelun tai prosessin ilmastohyötyä eli päästövähennystä sen käyttäjälle. Kädenjälki kuva toiminnan positiivista vaikutusta – apua, jonka yritys antaa toiselle päästöjen vähentämiseksi. Hiilikädenjälki on se osa, mikä asiakkaan hiilijalanjäljestä saadaan pois, kun asiakas ottaa yritykseltä käyttöön ympäristöystävällisemmän vaihtoehdon verrattuna perustasoon. Yksinkertainen esimerkki on täyssähköisen nostimen vuokraaminen verrattuna vastaavan polttomoottorikäyttöisen nostimen ostamiseen.

Rentan toiminnassa yksinkertainen esimerkki on täyssähköisen nostimen vuokraaminen verrattuna vastaavan polttomoottorikäyttöisen nostimen ostamiseen. Toisaalta myös Renta Easyn antama muistutus käyttämättömän koneen palautuksesta merkitsee päästövähennystä – sillä näin saadaan isossa kuvassa enemmän töitä tehtyä pienemmällä määrällä koneita.

Hiilineutraali viittaa esimerkiksi tuotteeseen tai palveluun, jonka laskennallinen päästövaikutus on nolla, eli se tuottaa vain sen verran hiilidioksidipäästöjä kuin se pystyy sitomaan. Laskennallisesti hiilineutraaliuteen voidaan päästä myös kompensoimalla syntyneet päästöt luomalla uusia hiilinieluja, kuten ennallistamalla kuivattua suota.

Renta on ollut mukana rakentamassa hiilineutraalia hiihtotapahtumaa, Helsinki Ski Weeks:iä, jossa rakentamisessa hyödynnettiin esimerkiksi Rentan uusia täyssähköisiä pyöräkoneita. Syntyneet päästöt kompensoitiin ilmastokumppanin avulla. Voit kuunnella podcast-jakson täältä.

Hiilinielu on mekanismi tai ekosysteemi, joka kerää ja varastoi jotain hiiltä sisältävää yhdistettä, yleensä hiilidioksidia. Meret, maaperä, kasvillisuus ja metsät sitovat hiilidioksidia, ja toimivat siten merkittävinä hiilinieluina. Käsite hiilinielu on tullut laajaan tietoisuuteen ilmaston lämpenemistä koskevan keskustelun ansiosta. Hiilen erottelu ilmakehästä teknologian avulla voi tulevaisuudessa olla suuressa roolissa, mutta teknologiat ovat vasta hyvin varhaisessa kehitysvaiheessa. Hiilinielujen käyttäminen liittyy myös hiilipäästöjen kompensointiin.

HSEQ on lyhenne sanoista Health, Safety, Environment, Quality. Rentalla työskentelee HSEQ-asiantuntija, jonka vastuulla on yrityksen laatu-, terveys-, turvallisuus- ja ympäristöasioiden kehittäminen.

Rentalla työskentelee oma HSEQ-asiantuntija, jonka vastuulla on yrityksen laatu-, terveys-, turvallisuus- ja ympäristöasioiden kehittäminen. Rentan HSEQ-manageri Marko Sulasalmi vieraili 2022 syksyllä myös Renttaaja-podcastissa. Erityisesti turvallisuuteen keskittyvän jakson voit kuunnella täältä.

Hybridikone viittaa sellaiseen (rakennus)koneeseen, joka käyttää kahta eri voimanlähdettä – useimmiten siis käytännössä sekä sähkö- että polttomoottoria.

Rentalla on kalustossaan sekä hybridikoneita, että täysin lähipäästöttömiä täyssähkökoneita. Koneiden kehitys on viime vuodet kulkenut pienemmissä koneissa täysin sähköisiä koneita suosivaan suuntaan. Tästä teemasta voit oppia lisää sekä Renta Future TV:n jaksosta 1, että Renttaaja-podcastin Bauma-specialista.

I

Ilmastopäästöt (myös kasvihuonepäästöt, hiilidioksidipäästöt) on sana, jota käytetään joskus kuvaamaan jonkun toiminnan päästövaikutusta. Mittayksikkönä käytetään yleisesti hiilidioksidiekvivalenttia (co2e tai co2 ekv), joka on puolestaan eri kasvihuonekaasupäästöjen vaikutuksen yhteismitta.

J

Jakamistalous tarkoittaa uutta taloudellista ajattelutapaa, jossa mahdollisuus käyttää tavaroita, palveluita ja muita hyödykkeitä on tärkeämpää kuin niiden omistaminen. Jakamistalous liittyy läheisesti kiertotalouteen, mutta kaikki jakamistalous ei ole kiertotaloutta. Kiertotaloutta jakamistalous toteuttaa silloin, kun se edistää resurssien viisaampaa käyttöä tai esimerkiksi tuotteiden käyttöasteen kasvua ja vähentää neitseellisten raaka-aineiden ja uusien tuotteiden tarvetta. Näin ollen konevuokraus edustaa jakamistaloutta sekä kiertotaloutta.

Rentan tarjoama konevuokraus edustaa sekä jakamistaloutta että kiertotaloutta. Kehitämme vuokrauspalvelua jatkuvasti helpommaksi ja tehokkaammaksi, jotta koneita hyödynnettäisiin mahdollisimman viisaasti kaikkien kannalta. Tässä meitä auttaa joukko digitaalisia sovelluksia, joiden hyötyihin koneen käyttäjä pääsee käsiksi Renta Easyn avulla.

 

K

Kasvihuonekaasut ovat kaasuja, jotka imevät itseensä maapallolta vapautuvaa lämpöenergiaa, aiheuttaen siten ilmakehän lämpenemistä. Ilmakehässä esiintyy luonnostaan kasvihuonekaasuja kuten vesihöyryä, hiilidioksidia ja metaania. Ilmakehään vapautuu kasvihuonekaasuja myös ihmisen toiminnan seurauksena, esimerkiksi fossiilisten polttoaineiden polton ja teollisten prosessien vuoksi.

Rentan filosofiassa tärkeä tapa minimoida toiminnan kasvihuonekaasuja on modernien laitteiden tehokas jakaminen, tehokas logistiikka ja korkeat käyttöasteet. Oikean laitteen käyttäminen oikeaan työhön on myös tärkeää. Renta investoi myös voimakkaasti täyssähkökoneisiin, joiden käytön aikaiset kasvihuonepäästöt ovat nolla.

Kiertotalous tarkoittaa luonnonvarojen tehokasta hyödyntämistä kierrossa niin pitkään kuin mahdollista. Kiertotaloudessa pyritään vähentämään luonnonvarojen kulutusta ja jätteen syntymistä panostamalla siihen, että tuotteet, materiaalit, laitteet ja infrastruktuuri pysyvät käytössä pidempään. Tähän tarvitaan mekanismeja, jotka mahdollistavat tehokkaan kierron. Tarvitaan laitteiden jakamista, vuokrausta, uudelleen käyttöä, korjausta, päivittämistä sekä materiaalien kierrättämistä.

Rentan tarjoama vuokraus edistää kiertotaloutta, koska koneiden jakaminen vähentää luonnonvarojen kulutusta. Meidän tavoitteenamme on tehdä vuokrauksesta houkuttelevampaa. Ydintoiminnan kehittämisen lisäksi olemme kiinnittäneet erityistä kriittistä huomiota ja ponnistuksia Rentan omiin materiaalivirtoihin, kuten kalvomuovin käyttöön.

Kestävä kehitys tarkoittaa niin maailman- kuin paikallistason yhteiskunnallista muutosta, jonka päämääränä on turvata nykyisille ja tuleville sukupolville hyvät elämisen mahdollisuudet. Kestävässä kehityksessä otetaan tasapuolisesti huomioon niin ekologinen, sosiaalinen kuin taloudellinen kestävyys.

Rentan ajatusmallissa ekologinen, sosiaalinen ja taloudellinen kestävyys ovat kaikki olennaisia näkökulmia. Uskomme, että Rentan toiminnalla on kestävää kehitystä edistävä vaikutus, sillä perustoimintamme edistää resurssien kannalta viisaampaa kiertotaloutta. Tämä ei tarkoita että olisimme täydellisiä, vaan pyrimme kehittämään toimintaamme ja palveluamme erityisesti sellaisten toimien kautta joilla uskomme olevan suurin konkreettinen vaikutus. Kerromme näistä asioista ja keinoista Renta Future -otsikon alla.

Kompensointi; päästöjen kompensointi viittaa useimmiten päästöjen, eli aiheutetun ilmastohaitan, kumoamiseen vähentämällä tai sitomalla omia päästöjä vastaava määrä jossain toisaalla. Suomessa suuri osa kompensointiprojekteista liittyy soiden ennallistamiseen. Sitra toteaa, että jotta kompensaatiota kiistatta tapahtuisi, on tuotetun päästövähennyksen oltava todellinen, mitattavissa ja lisäinen, eli päästövähennystä ei olisi tapahtunut ilman kompensointiprojektia ja että projektia ei olisi tapahtunut ilman kompensointimaksujen tuottamaa tuloa. Jos voidaan valita päästöjen vähentäminen tai kompensointi, päästöjen vähentäminen on arvokkaampaa ja tärkeämpää.

Käyttöaste; Rakennuskoneen todellisella käyttöasteella viitataan siihen, kuinka aktiivisessa käytössä se on. Voidaan myös ajatella, että käyttöaste kertoo kuinka suuri osa sen potentiaalista saadaan hyödynnettyä. Jokainen päivä jolloin kone seisoo käyttämättömänä on pois käyttöasteesta. Rakennuskoneiden mahdollisimman korkea käyttöaste on tärkeä tavoite Rentalle myös vastuullisuusnäkökulmasta, sillä koneiden tehokas käyttö merkitsee luonnonvarojen tehokasta käyttöä. Matala käyttöaste on resurssien tuhlausta. Tämän vuoksi Renta on tuonut koneisiin teknologiaa, jolla käyttöastetta voidaan valvoa ja mitata, sekä antaa käyttäjille ilmoituksia käyttämättöminä seisovista koneista. Korkeasta käyttöasteesta hyötyy niin vuokraamo, vuokraaja kuin ympäristö.

Rakennuskoneiden mahdollisimman korkea käyttöaste on tärkeä tavoite Rentalle myös vastuullisuusnäkökulmasta, sillä koneiden tehokas käyttö merkitsee luonnonvarojen tehokasta käyttöä. Matala käyttöaste on resurssien tuhlausta. Tämän vuoksi Renta on tuonut koneisiin teknologiaa, jolla käyttöastetta voidaan valvoa ja mitata, sekä antaa käyttäjille ilmoituksia käyttämättöminä seisovista koneista. Korkeasta käyttöasteestä hyötyy niin vuokraamo, vuokraaja kuin ympäristö.

L

Läpinäkyvyys (eng transparency) viittaa yritysten kohdalla siihen kuinka näkyvillä ja siten kuinka helposti arvioitavissa yrityksen toiminta on. Läpinäkyvyys on yksi luottamusta rakentavista tekijöistä.

M

Materiaali-intensiteetti kuvaa esimerkiksi kansantalouden tai toimialan riippuvuutta luonnonvaroista. Voidaan esimerkiksi sanoa, että rakentaminen on materiaali-intensiivinen toimiala, koska rakentaminen vaatii paljon raaka-aineita, rakennuskalustoa ja energiaa. Materiaali-intensiteettiä voidaan mitata esimerkiksi luonnonvarojen kokonaiskäytön suhteena kansantuotteeseen tai toimialan liikevaihtoon. Materiaali-intensiteetin vähentämisellä tavoitellaan tilannetta, jossa ympäristön tila ei heikenny talouden kasvaessa. Käsite liittyy erityisesti kiertotalousliiketoiminnan indikaattoreihin. Läheinen käsite materiaali-intensitetetille on materiaalitehokkuus.

Renta edistää modernia konevuokrausta, jossa tehokkaan jakamistalouden ansiosta samat työt voidaan tehdä pienemmällä konepopulaatiolla. Tämä tarkoittaa kokonaiskuvassa vähemmän koneisiin sitoutuneita luonnonvaroja, eli ympäristön kannalta toivottavaa rakentamisen materiaali-intensiteetin laskua.

Materiaalitehokkuus viittaa pyrkimykseen tuottaa mahdollisimman paljon mahdollisimman vähästä määrästä erityisesti neitseellisiä luonnonvaroja. Materiaalitehokkuus on usein yhteydessä myös kustannussäästöihin. Materiaalitehokkuuteen liittyy säästeliäs luonnonvarojen käyttö, sivuvirtojen tehokas hyödyntäminen, jätteiden määrän vähentäminen sekä materiaalien kierrättäminen. Materiaalitehokkuus on kiertotalouden ytimessä.

Materiaalitehokkuutta voidaan parantaa myös optimoimalla tuotantomenetelmiä, pitämällä kunnossa laitteistoja, valitsemalla materiaalitehokkaita teknologioita ja prosesseja, kehittämällä henkilöstön työskentelytapoja ja osaamista, optimoimalla logistiikkaa sekä hyödyntämällä parhaita käytäntöjä, innovaatioita ja suunnittelemalla uusia materiaalitehokkaampia tuotteita.

Renta on ottanut johtavan aseman konevuokrauksen digitalisaatiossa. Pyrimme sen tarjoamien mahdollisuuksien kautta parantamaan myös materiaalitehokkuuden kannalta keskeisiä asioita; konekantaa, koneiden käyttöasteita, huoltoprosesseja, logistiikkaa sekä jätteiden kierrätystä. Rentalla kannustetaan tuomaan hyviä ideoita ja innovaatioita herkästi kokeiluun ja käytäntöön.

N

Neitseelliset luonnonvarat viittaavat sekä uusiutuviin että uusiutumattomiin luonnosta ja maaperästä raaka-aineeksi otettaviin aineksiin, kuten tukkipuuhun, kaivannaistuotteisiin ja raakaöljyyn. Kiertotalouden tavoitteena on vähentää riippuvuuttamme neitseellisistä luonnonvaroista, hyödyntämällä olemassa olevia raaka-aineita ja tuotteita kierrossa parhaassa jalostusasteessaan mahdollisimman tehokkaasti ja pitkään.

Renta edistää modernia konevuokrausta, jossa tehokkaan jakamistalouden ansiosta samat työt voidaan tehdä pienemmällä konepopulaatiolla jonka kuntoa valvotaan, korjataan ja huolletaan aktiivisesti. Tämä tarkoittaa kokonaiskuvassa vähemmän koneisiin sitoutuneita neitseellisiä luonnonvaroja. Renta on sitoutunut myös kierrätysasteen parantamiseen omassa toiminnassaan ja erityisesti esimerkiksi kalvomuovien käytön vähentämiseen ja sen kierrätysasteen kasvattamiseen.

NPS, eli Net Promoter Score, on mittari, joka kuvaa ihmisten suositteluhalukkuutta. Huonoin mahdollinen tulos on -100 ja paras 100. Se kertoo omalta osaalltaan sitoutumisesta ja tyytyväisyydestä esimerkiksi työpaikkaan. Rentan työntekijöiden suositteluhalukkuutta ja sitoutumista mittaava eNPS (employee NPS) oli erinomaisen hyvä 55.33.

O

 

P

 

Q

 

R

Renta Easy on työkalu kaluston optimointiin. Käyttöliittymänä toimii sovellus, joka tarjoaa reaaliaikaisen näkymän kaluston käyttöasteeseen ja kustannuksiin. Se tekee vuokrauksesta, palauttamisesta sekä vaihtamisesta vaivatonta.

Resurssitehokkuus viittaa rajallisten resurssien kuten esimerkiksi raaka-aineiden tai pääomien hyödyntämiseen mahdollisimman tehokkaasti. Esimerkkinä voidaan pitää rakennuskoneen vuokraamista vain sille ajalle kuin konetta tarvitaan. Näin koneelle saadaan usean eri käyttäjän toimesta korkea käyttöaste ja myös käyttäjien pääomat ovat tehokkaassa käytössä. Tuhlauksen vastakohta.

Renta kiinnittää erityistä huomiota koneiden todellisiin käyttöasteisiin, ja kannustaa asiakkaitaan palauttamaan ylimääräisen kaluston viipymättä. Tämä on resurssien tehokasta käyttöä sekä ympäristön että pääoman näkökulmasta.

S

Sosiaalinen kestävyys viittaa kestävän kehityksen ihmisiä koskeviin näkökulmiin. YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden tarkoituksena on turvata ihmisten hyvinvointi, ihmisoikeudet, taloudellinen vauraus ja yhteiskuntien vakaus – ympäristön kannalta kestävällä tavalla.

Rentalle sosiaalinen kestävyys tarkoittaa sitä, että haluamme olla mahdollisimman hyvä työnantaja, houkuttelevin kumppani sekä vaikuttaa positiivisesti toimintaympäristöömme. Haluamme huolehtia työturvallisuudesta, työhyvinvoinnista, mahdollisuuksista vaikuttaa ja kehittää osaamistaan sekä yhdenvertaisesta kohtelusta. Uskomme, että hyvinvointi heijastuu myös asiakkaisiin ja kumppaneihin. Tämän varaan rakentuu myös kestävä ja menestyvä liiketoiminta.

Sähkökäyttöinen rakennuskone viittaa arjen kielenkäytössä polttomoottorin sijaan täysin sähkömoottorin voimin toimivaan koneeseen. Renta on sitoutunut lisäämään täysin sähkökäyttöisten rakennuskoneiden, kuten pyöräkuormaajien, henkilönostinten ja vastapainotrukkien, osuutta valikoimassaan osana Työkonealan green deal -sitoumustaan.

Renta on sitoutunut lisäämään täysin sähkökäyttöisten rakennuskoneiden, kuten pyöräkuormaajien, henkilönostinten ja vastapainotrukkien, osuutta valikoimassaan osana Työkonealan green deal -sitoumustaan.

Syrjintä tarkoittaa yksilön tai ryhmän systemaattista torjumista tai asettamista muita huonompaan asemaan. Syrjinnän perusteena voi periaatteessa olla mikä tahansa yksilön tai ryhmän ominaisuus, kuten esimerkiksi sukupuoli, ikä tai etnisyys. Renta ei hyväksy minkäänlaista ihmisten henkilökohtaisten ominaisuuksien perusteella tapahtuvaa syrjintää.

Renta ei hyväksy minkäänlaista ihmisten henkilökohtaisten ominaisuuksien perusteella tapahtuvaa syrjintää. Emme hyväksy lapsityövoiman tai pakkotyön käyttöä missään muodossa, emmekä tee yhteistyötä sellaisten palvelu- ja tavarantoimittajien kanssa, joiden epäillään tai tiedetään käyttävän lapsi- tai pakkotyövoimaa omassa toimitusketjussaan.

Renta laatii vuosittain tasa-arvo ja yhdenvertaisuussuunnitelaman osana henkilöstösuunnitelmia ja seuraa suunnitelmien toteutumista säännöllisesti.

T

Telematiikka on sanayhdistelmä, joka juontaa juurensa ranskan kielen sanoista télécommunications (langaton viestintä) ja informatique (tietojenkäsittelytiede). Käytännön kielessä telematiikalla tarkoitetaan usein liikennetelematiikkaa, jossa ajoneuvojen paikkatiedolla on keskeinen rooli. Auton gps-navigaattori on jokaiselle tuttu esimerkki telematiikkaa hyödyntävästä laitteesta.

Renta pystyy keräämään telematiikan avulla erilaisista rakennuskoneista paikkatiedon lisäksi muun muassa olosuhdetietoja kuten lämpötila- ja kosteusanturien lukemia, dataa erilaisista antureista ja modernien koneiden kohdalla dataa myös suoraan väylästä eli polttomoottorin antureista, akun varausasteesta, nostimen puomin liikkeistä ja niin edelleen. Tätä dataa voidaan hyödyntää erilaisten päätösten tukena ja kaluston käytön optimoinnissa, ja siten käyttää kone- ja laiteresursseja viisaammin.

U

Uudelleenkäyttö (englanniksi reuse) viittaa käytöstä poistetun tuotteen tai materiaalin, sen osien tai komponenttien uuteen käyttöön joko samaan tai muuhun tarkoitukseen. Se eroaa kierrätyksestä (eng recycling) siten, että kierrätys viittaa uusiokäyttöön raaka-aineeksi muuttamisen kautta. Uudelleenkäytöllä voidaan vähentää neitseellisten luonnonvarojen ja energian käyttöä merkittävästi.

Rentan rakennuskoneet ja laitteet pyritään pitämään pitkään korkeassa käyttöasteessa, täydessä toimintakunnossa ja samalla turvallisena. Koneita korjataan ja päivitetään aktiivisesti. Rentan roolina on myös tuoda uusimpia teknologioita ja laitteita vuokrauksen kautta markkinoille. Rentan käytöstä poistuva kalusto myydään usein jälkimarkkinoille, jolloin hyväkuntoisen koneen elinkaari jatkuu jossain toisessa tehtävässä.

V

Vastuullisuus; vastuullinen toiminta tarkoittaa toimijan, kuten yrityksen, kantamaa ekologista, sosiaalista ja taloudellista vastuuta ympäröivään yhteiskuntaan nähden. Vastuullisuuden katsotaan usein alkavan aidosti siitä, mihin lain asettamat rajat piirtyvät. Ks myös kohta ”yrityksen yhteiskuntavastuu”.

W

Win-Win-Win viittaa tilanteeseen, jossa sekä ympäristö, palvelun tarjoaja että palvelun käyttäjä voittavat. Kaikki sellaiset toimenpiteet, joiden avulla saadaan 1) oikeat koneet oikeaan paikkaan, 2) tehokkaaseen käyttöön, 3) tarpeen jälkeen viipymättä huoltoon sekä 4) edelleen seuraavaan kohteeseen käyttöön, ovat hyödyksi sekä ympäristön että rakennusprojektin näkökulmasta.

Rentan toiminnassa sellaiset toimenpiteet, joiden avulla saadaan 1) oikeat koneet oikeaan paikkaan, 2) tehokkaaseen käyttöön, 3) tarpeen jälkeen viipymättä huoltoon sekä 4) edelleen seuraavaan kohteeseen käyttöön, ovat hyödyksi sekä ympäristön että rakennusprojektin näkökulmasta. Tämä on win-win-win toimintaa parhaimmillaan.

X

XaaS eli Everything-as-a-Service on termi jota näkee palveluistumisen keskustelussa. Siinä kirjain X voidaan korvata jollain kategorialla. Termiä käytetään yleisimmin pilvipalveluun perustuvien IT-palveluiden  yhteydessä – esimerkiksi tunnistautuminen palveluna, Authentication-as-a-Service, AaaS – mutta sitä näkee käytettävän myös muissa yhteyksissä. Ks myös AaS

Rentalta saa tämän kaltaista palvelua erityisesti työmaan olosuhdehallintaan, asiakkaan tarpeen mukaan. Myös kone- ja laitevuokrauksessa Renta tarjoaa Renta Easyn kautta asiakkaille vuokraan sisältyen hyödyllisiä lisäpalveluita, joita ei vielä muutama vuosi sitten vuokrauksessa ollut olemassakaan.

Y

Yhdenvertaisuus tarkoittaa sitä, että kaikki ihmiset ovat samanarvoisia, ja heillä on yhtäläiset mahdollisuudet. Syrjinnän estäminen on yhdenvertaisuuden toteutumisen kannalta tärkeää.  Rentan tapa toimia toteaa, että kaikki ihmiset ovat tasa-arvoisia ja yhdenvertaisia. Emme hyväksy minkäänlaista sukupuolen, kansallisuuden, etnisen taustan, ihonvärin, iän, uskonnon, vakaumuksen, mielipiteen tai minkään henkilökohtaisen ominaisuuden perusteella tapahtuvaa syrjintää. Renta laatii vuosittain tasa-arvo ja yhdenvertaisuussuunnitelman osana henkilöstösuunnitelmia, ja seuraa suunnitelmien toteutumista säännöllisesti.

Rentan tapa toimia toteaa, että kaikki ihmiset ovat tasa-arvoisia ja yhdenvertaisia. Emme hyväksy minkäänlaista sukupuolen, kansallisuuden, etnisen taustan, ihonvärin, iän, uskonnon, vakaumuksen, mielipiteen tai minkään henkilökohtaisen ominaisuuden perusteella tapahtuvaa syrjintää. Renta laatii vuosittain tasa-arvo ja yhdenvertaisuussuunnitelman osana henkilöstösuunnitelmia, ja seuraa suunnitelmien toteutumista säännöllisesti.

Yrityksen yhteiskuntavastuu (englanniksi CSR, corporate social responsibility) rakentuu käsitykselle yrityksen oman toiminnan ja arvoketjun vaikutuksista ihmisiin, ympäristöön ja yhteiskuntaan. Ks myös kohta ”vastuullisuus”

Z

Zero carbon (hiiletön, hiilidioksidipäästötön, päästötön) on englanninkielinen termi, joka viittaa tuotteeseen tai palveluun, joka ei tuota lainkaan hiilipäästöjä käytettäessä. Esimerkkinä tästä on vaikkapa sähkökäyttöinen henkilönostin. Kokonaiskuvassa toki on merkittävää miten akkuun ladattu energia on tuotetta. Zero carbon ei myöskään vielä takaa, etteikö tuotteen valmistamisesta olisi koitunut hiilidioksidipäästöjä. On tärkeä huomioida, että zero-carbon ja päästötön viittaavat eri asiaan kuin ”hiilineutraali” (englanniksi net zero), joka viittaa esimerkiksi palveluun minkä synnyttämät päästöt on kompensoitu sitomalla vastaava määrä hiiltä maaperään.

Rentan kalustossa esimerkki zero carbon -koneesta on sähkökäyttöinen henkilönostin. Renta on panostanut voimakkaasti täyssähköisten henkilönostinten hankintaan, sillä päästöttömyyden lisäksi ne tarjoavat monia muitakin käytännön etuja kuten pehmeät korinliikkeet. Kokonaiskuvassa toki on merkittävää miten akkuun ladattu energia on tuotettu. Suomessa uusituvien ja päästöttömien energialähteiden osuus sähköntuotannosta on voimakkaassa kasvussa.

Ä

Älykäs rakennuskone viittaa sellaiseen konemalliin, jossa teknologia avustaa tai hoitaa joitain työsuorituksia jopa autonomisesti. Näin voidaan saavuttaa lisää tehokkuutta, turvallisuutta tai työmukavuutta koneiden avulla tehtäviin työsuorituksiin.

Renta Future TV:n jaksossa 1  keskustellaan Rentan omien asiantuntijoiden sekä tavarantoimittajien Volvon ja Hiltin edustajien kanssa siitä, missä älykkäiden rakennuskoneiden suhteen mennään.

Ö