Skip to content
Sulje

Renta Group Liiketoiminnan Code of Conduct

Tapamme toimia

1.     KESTÄVÄN LIIKETOIMINNAN VARMISTAMINEN

Renta Group (jäljempänä Renta) on täyden palvelun laite- ja konepalveluyritys. Rentalla on laaja maantieteellinen kattavuus ja toimintaa useissa maissa, ja sen työntekijöillä on erilaisia kulttuuri- ja koulutustaustoja. Otamme vastuun vaikutuksista, joita liiketoiminnallamme on sekä paikallisesti että maailmanlaajuisesti, ja olemme ylpeitä positiivisista vaikutuksistamme. Vastuulliset ja eettiset menettelyt ja käytännöt ovat kaikessa toiminnassa edellytys sille, että voimme olla luottamuksen arvoisia ammattilaisia.

Renta on sitoutunut harjoittamaan liiketoimintaansa YK:n Global Compact -aloitteen kansainvälisten kestävän kehityksen standardien mukaisesti. Rentan tulee aina ylläpitää yleismaailmallisia ihmisoikeuksia ja oikeudenmukaisia työkäytäntöjä itse organisaatiossa sekä yhteistyössä liiketoimintakumppaneiden ja toimittajien kanssa. Rentan tulee pyrkiä edistämään ja tukemaan ilmastonmuutoksen torjuntaa, minimoimaan luonnon monimuotoisuuden köyhtymistä ja kielteisiä ympäristövaikutuksia. Lisäksi Rentan tulee torjua korruptiota ja ylläpitää korkeita eettisiä liiketoimintastandardeja. Tämän liiketoimintaa koskevan toimintatavan (johon viitataan myös sanalla ”toimintatapa”) tarkoituksena on varmistaa kestävä liiketoiminta.

 

1.1      Toimintatavan soveltamisala ja vastuu

Tämä toimintatapa koskee toimittajia, kumppaneita ja asiakkaita, joiden kanssa Renta harjoittaa liiketoimintaa, mukaan lukien tytäryhtiöt ja alihankkijat, kumppanit ja asiakkaat (jäljempänä ”liiketoimintakumppani”). Toimintatapa koskee myös kaikkia toimittajien, kumppaneiden ja asiakkaiden työntekijöitä, olivatpa he vakituisia, tilapäisiä tai työvoimatoimistojen kautta palkattuja, mukaan lukien työskentely toimittajien, kumppaneiden ja asiakkaan valvonnassa. Toimintatavassa sana ”tulee” viittaa pakolliseen vaatimukseen.

Liiketoimintakumppani on vastuussa toimintatavan välittämisestä alihankkijoilleen ja sen varmistamisesta, että niiden toimitusketjuun kuuluvat toimittajat, kumppanit ja asiakkaat noudattavat tässä toimintatavassa asetettuja velvollisuuksia ja vaatimuksia.

 

1.2      Toimintatavan perusta

Tämä toimintatapa määrittelee vähimmäisstandardit, joita Renta pyytää toimittajiaan noudattamaan harjoittaessaan liiketoimintaa Rentan kanssa. Toimintatapa kattaa jäljempänä mainitut kestävän kehityksen, ihmisoikeuksien, työntekijöiden oikeuksien, ympäristönsuojelun ja korruption torjunnan osa-alueet. Toimintatapa perustuu ihmisoikeuksien julistukseen, kansainvälisen työjärjestön julistukseen työelämän perusperiaatteista ja oikeuksista, Rion julistukseen ympäristöstä ja kehityksestä sekä YK:n korruption vastaiseen yleissopimukseen YK:n Global Compact -aloitteen kymmenen periaatteen mukaisesti.

 

1.3      Lainsäädännön noudattaminen ja toimintatapa

Liiketoimintakumppanin tulee noudattaa kunkin toimintamaan paikallisia lakeja ja asetuksia. Jos toimintamaan tai -maiden kansallisten ja/tai alueellisten lakien, asetusten tai sääntöjen määräykset ovat tiukempia tässä toimintatavassa esitettyihin standardeihin verrattuna, etusija on kyseisellä lainsäädännöllä. Jos tämä toimintatapa on suorassa ristiriidassa pakottavan kansallisen lainsäädännön kanssa, etusija on kansallisella lainsäädännöllä. Jos toimintatavassa kuitenkin asetetaan kansallista lainsäädäntöä tiukempia vaatimuksia, etusija on tällä toimintatavalla

 

2         IHMISOIKEUDET JA TYÖNTEKIJÖIDEN OIKEUDET

Kansainvälisesti tunnustettuja ihmisoikeuksia ja työntekijöiden oikeuksia tulee suojella ja kunnioittaa kaikkina aikoina. Kaikkia työntekijöitä tulee kohdella kunnioittavasti ja arvokkaasti, ja heillä tulee olla oikeus perusihmisoikeuksiin ja työntekijöiden oikeuksiin. Liiketoimintakumppani vastaa siitä, että he eivät suoraan tai välillisesti loukkaa ihmisoikeuksia tai työntekijöiden oikeuksia.

 

2.1      Lapsityövoima

Työntekijäksi ei saa palkata henkilöä, joka on toimintamaassa työskentelyyn vaadittavaa laillista vähimmäisikää nuorempi. Työvoimana ei saa käyttää paikallisen lainsäädännön mukaista työhönoton alaikärajaa nuorempia tai alle viisitoistavuotiaita (15) lapsia sen mukaan, kumpi näistä ikärajoista on korkeampi. Alle kahdeksantoistavuotiaat (18) työntekijät eivät saa tehdä vaarallista tai raskasta työtä eivätkä yövuoroja.

 

2.2      Pakkotyö

Kaikki pakkotyön, pakollisen tai laittoman työn muodot ovat kiellettyjä, mukaan lukien haavoittuvassa asemassa olevien ryhmien, kuten siirtotyöläisten, hyväksikäyttö. Työntekijöitä ei saa vaatia tekemään työnantajalleen tai rekrytointiagentilleen talletuksia tai antamaan heille alkuperäisiä henkilöllisyysasiakirjoja työsuhteen ehtona. Työntekijöiden tulee voida liikkua työpaikalla vapaasti ilman valvontaa, ja heillä tulee olla mahdollisuus poistua tiloista työajan ulkopuolella.

 

2.3      Oikeudenmukaiset työolot

Kukaan ei saa joutua ruumiillisen rankaisun tai fyysisen, seksuaalisen, henkisen tai sanallisen häirinnän tai hyväksikäytön kohteeksi. Kurinpitotoimet, kuten rahalliset vähennykset, eivät ole sallittuja.

Työntekijöitä ei saa pakottaa työskentelemään yli 48 tuntia viikossa. Ylityötunnit ovat sallittuja työskentelymaan lainsäädännön mukaisesti, mutta ne eivät saa ylittää kahtatoista (12) tuntia viikossa, ellei työehtosopimuksessa toisin määrätä. Kaiken ylityön tulee olla vapaaehtoista. Työntekijöille tulee antaa vähintään yksi vapaapäivä seitsemän päivän jaksoa kohden, ja heillä tulee olla riittävästi aikaa levätä työvuorojen välillä. Liiketoimintakumppanin tulee myös tarjota työntekijöille säännölliset ja riittävät tauot työpäivän aikana sekä ruokailutauot.

Jokaiselle työntekijälle tulee myöntää vuosiloma. Työntekijöillä on oikeus vähintään kolmen viikon palkalliseen vuosilomaan. Sairausloma ja vanhempainloma tulee sallia ja maksaa toimintamaan kansallisen lainsäädännön tai säännösten mukaisesti.

Työntekijöillä tulee olla työntekijän ymmärtämillä kielillä kirjalliset sopimukset, joissa täsmennetään työehdot, ylityökorvaukset, palkka, maksuväli ja irtisanomisaika. Ylitöistä tulee maksaa lain edellyttämä korvaus. Liiketoimintakumppanin tulee myös varmistaa, että työntekijöiden palkat ja edut eritellään heille selkeästi ja säännöllisesti kirjallisesti kultakin palkanmaksukaudelta.

Työntekijöillä tulee olla oikeus samaan palkkaan samasta työstä. Liiketoimintakumppanin tulee varmistaa, että kaikille työntekijöille maksetaan toimeentuloon riittävä palkka, jonka pitäisi riittää kattamaan työntekijän perustarpeet ja josta jää vapaasti käytettävissä olevaa rahaa välttämättömien menojen jälkeen. Kaikille työntekijöille tulee tarjota riittävät vakuutukset ja edut.

 

2.4      Yhdistymisvapaus ja oikeus työehtosopimusneuvotteluihin

Työntekijöiden oikeus yhdistyä vapaasti ja käydä työehtosopimusneuvotteluja työskentelymaan lainsäädännön mukaisesti tulee tunnustaa, ja sitä tulee kunnioittaa. Jos yhdistymisvapautta ja/tai oikeutta työehtosopimusneuvotteluihin on rajoitettu laissa, liiketoimintakumppanin tulee helpottaa eikä estää riippumattomien ja vapaiden työntekijöiden edustuksen ja neuvottelujen vaihtoehtoisten muotojen kehittämistä.

Liiketoimintakumppanin tulee varmistaa, että työntekijöillä on erotuksetta oikeus liittyä itse valitsemiinsa ammattiliittoihin tai muodostaa niitä ja käydä työehtosopimusneuvotteluja. Liiketoimintakumppanin tulee varmistaa, ettei kukaan häiritse tai estä ammattiliittojen muodostamista tai työehtosopimusneuvotteluja.

Työntekijöiden edustajia ei saa syrjiä, ja heillä tulee olla mahdollisuus hoitaa edustuksellisia tehtäviään työpaikalla.

 

2.5      Syrjimättömyys

Liiketoimintakumppanin tulee huolehtia tasapuolisesta kohtelusta käytännöissään ja rekrytoinneissaan. Aktiivista tai passiiviseen tukeen perustuvaa syrjintää, perustuipa se etniseen alkuperään, kansalliseen alkuperään, uskontoon, sukupuoleen, ikään, seksuaaliseen suuntautumiseen, terveydentilaan tai vammaisuuteen, siviilisäätyyn tai vanhemmuuteen, raskauteen, ammattiliiton jäsenyyteen, poliittiseen suuntautumiseen tai muihin ILO:n yleissopimuksissa tai toimintamaan tai -maiden kansallisessa lainsäädännössä tunnustettuihin syihin, ei hyväksytä.

 

2.6      Työterveys ja työturvallisuus

Liiketoimintakumppanin tulee varmistaa turvallinen ja terveellinen työympäristö sekä fyysisesti että psyykkisesti. Yksityiskohtainen riskinarviointi tulee tehdä, jos työssä esiintyviä vaaroja on tunnistettu ja ennalta ehkäiseviä toimenpiteitä on toteutettu. Työpaikan kaikessa toiminnassa tulee huolehtia riittävästä paloturvallisuudesta, ja työpaikalla tulee olla kohtuullinen määrä sammuttimia, selkeät poistumisreitit, valmiussuunnitelmat ja ensiapupakkaukset. Turvallisuusohjeet, evakuointiharjoitukset, paloturvallisuus, ensiapukoulutus ja työkohtainen koulutus tulee dokumentoida ja tarjota säännöllisesti työntekijöiden ymmärtämällä kielellä. Työssä sattuneet henkilövahingot ja tapaturmat tulee kirjata ja tutkia, ja ennalta ehkäiseviä toimenpiteitä tulee ottaa käyttöön. Asianmukaiset henkilönsuojaimet tulee määritellä ja antaa maksutta työntekijöiden käyttöön. Liiketoimintakumppanin tulee myös toteuttaa toimenpiteitä varmistaakseen, että työntekijöitä suojellaan altistumiselta haitallisille kemikaalimäärille hengitysteitse tai ihokosketuksessa.

Työntekijöille tulee antaa tietoa ja koulutusta, joka sisältää muun muassa paloturvallisuuteen, kemikaalien käsittelyyn, työvälineisiin/koneisiin, vaarallisiin jätteisiin, hätätilanteisiin ja ensiapuun liittyviä asioita.

Kaikkien tilojen tulee olla puhtaita ja turvallisia. Työntekijöillä tulee olla helposti saatavilla puhdasta juomavettä, lukittavat ja sukupuolittain erilliset käymälät ja hygieniatiloista erillinen puhdas tila elintarvikkeiden varastointia varten. Tilojen tulee olla hyvin valaistut ja tuuletetut, ja niiden lämpötilat ja melutasot tulee pitää sopivina.

Liiketoimintakumppanin tarjoamien asuntoloiden ja muiden majoitustilojen tulee olla selkeästi erillään tehdas- ja tuotantoalueesta. Työntekijöiden majoitustiloissa tulee olla juomakelpoinen vesi, puhdas ja yksityinen käymälä ja kylpytilat. Majoitustilojen tulee olla turvalliset ja täyttää tässä toimintatavassa määritellyt terveys- ja turvallisuusstandardit. Majoitustilat eivät saa olla liian täynnä, ja liiketoimintakumppanin on tarjottava jokaiselle työntekijälle henkilökohtainen säilytystila.

Työpaikalla sattuneista tapaturmista ja henkilövahingoista tulee pitää kirjaa yhdessä toimintasuunnitelman kanssa työympäristössä esiintyvien vaarojen syiden minimoimiseksi.

 

2.6.1       Alkoholi ja huumeet

Monet Rentan arvoketjussa suoritettavista tehtävistä ovat vaativia työturvallisuuden ja teknisen suorituskyvyn kannalta. Tämän vuoksi liiketoimintakumppanilta vaaditaan nollatoleranssi huumeiden ja alkoholin suhteen sekä varhaisen puuttumisen ja hoitoon ohjauksen prosessi.

 

2.7      Alihankinta

Luvaton alihankinta on kielletty. Kaikista alihankintatapauksista tulee sopia kirjallisesti valtuutettujen osapuolten välillä, ja ylimpään johtoon kuuluvan henkilön tulee varmistaa ne. Alihankinnan kieltävän käytännön noudattamatta jättäminen voi olla peruste tilauksen välittömälle lopettamiselle.

 

2.8      Yksityisyys ja koskemattomuus

Liiketoimintakumppanin tulee varmistaa työntekijöiden oikeus yksityisyyteen ja koskemattomuuteen ja ryhtyä asianmukaisiin toimenpiteisiin työntekijöiden henkilötietojen suojaamiseksi. Kenenkään yksityisyyteen, perheeseen, kotiin tai kirjeenvaihtoon ei saa mielivaltaisesti puuttua eikä hänen kunniaansa tai mainettaan saa loukata.

Liiketoimintakumppanin tulee suojata työntekijöiden, asiakkaiden ja muiden liiketoimintakumppaneiden henkilötiedot. Yksityisyys ja henkilötietojen suoja ovat perusoikeuksia. Näin ollen kaikkia henkilötietoja tulee käsitellä vain sovellettavan lain rajoissa.

 

2.9      Tuoteturvallisuus

Kaikkien Rentalle toimitettujen tuotteiden ja palvelujen tulee täyttää lopputuotteen toimintaan sovellettavat voimassa olevat tuoteturvallisuusstandardit. Liiketoimintakumppanin tulee huolehtia myös siitä, että Rentalle toimitettavat tuotteet ja materiaalit täyttävät EU:n asettamat tuoteturvallisuusvaatimukset.

Liiketoimintakumppanin tulee huolehtia siitä, että Rentalle toimitettavat tuotteet ja materiaalit täyttävät EU:n asettamat kemialliset vaatimukset. Euroopan Unionin REACH- ja RoHS-direktiivien mukaisesti rajoitettuja aineita ei saa esiintyä Rentalle toimitettavissa tuotteissa ja materiaaleissa. Liiketoimintakumppanin tulee siksi soveltaa korvaamisperiaatetta, mikä tarkoittaa, että kemialliset aineet on korvattava, kun turvallisempi vaihtoehto on saatavilla.

 

3         YMPÄRISTÖNSUOJELU

Liiketoimintakumppanin tulee aktiivisesti pyrkiä minimoimaan kielteiset vaikutuksensa ympäristöön yleensä sekä ilmastoon ja luonnon monimuotoisuuteen. Tilanteissa, joissa toiminnan, tuotteen, aineen tai yhdisteen turvallisuuteen liittyy riski tai epävarmuus, tulee noudattaa ennalta varautumisen periaatetta ja toteuttaa suojatoimia.

 

3.1      Ympäristöriskien arviointi

Vastuullisen tuotannon varmistamiseksi liiketoimintakumppanin tulee tehdä ympäristöriskien arviointi ja toteuttaa toimia toimintansa vaikutusten ehkäisemiseksi, lieventämiseksi ja hallitsemiseksi. Riskien arviointiin tulee aina sisältyä arvio vaikutuksista luonnon monimuotoisuuteen ja ekosysteemipalveluihin. Luonnon monimuotoisuus ja ekosysteemien häiriönsietokyky eivät saa heikentyä liiketoiminnan vuoksi, ja kaikkia kielteisiä vaikutuksia tulee vähentää ja ne tulee pitää mahdollisimman vähäisinä.

 

3.2      Ennalta varautumisen periaate ja ympäristöystävällinen teknologia

Tilanteissa, joissa tuotteen, aineen tai yhdisteen turvallisuuteen liittyy riski tai epävarmuus, tulee noudattaa ennalta varautumisen periaatetta ja toteuttaa asianmukaisia toimia.

Liiketoimintakumppanin tulee aina edistää ympäristöystävällisten teknologioiden kehittämistä ja käyttöä.

 

3.3      Resurssien kestävä käyttö

Liiketoimintakumppanin tulee käyttää kaikkia resursseja, mukaan lukien raaka-aineet, energia ja vesi, vastuullisesti ja maapallon sietokyvyn rajoissa. Liiketoimintakumppanin tulee

  • rajoittaa kaikkea resurssien käyttöä, erityisesti fossiilisista lähteistä peräisin olevien resurssien käyttöä
  • käyttää mahdollisimman paljon kierrätettävää materiaalia
  • asettaa uusiutuvista lähteistä peräisin oleva energia etusijalle
  • edistää vastuullista vesienhoitoa ja minimoida vedenkulutus; jos toimitaan alueilla, joilla on niukasti vettä, tulee noudattaa erityistä varovaisuutta, jotta ei kilpailla paikallisen vesihuollon kanssa
  • toteuttaa energiatehokkuustoimenpiteitä energian kokonaiskulutuksen vähentämiseksi
  • varmistaa, että luonnon monimuotoisuus ei vähene liiketoiminnan seurauksena
  • vähentää toiminnasta aiheutuvaa metsäkatoa tai poistaa se.

 

Pakkausmateriaaleja valitessaan liiketoimintakumppanin tulee käyttää mahdollisimman paljon kierrätettyjä ja kierrätettäviä materiaaleja (esim. kartonkia ja muovia). Liiketoimintakumppanin tulee rajoittaa tarpeettomien pakkausmateriaalien käyttöä.

 

3.4      Materiaalien hankinta

Liiketoimintakumppani ei saa hankkia tai käyttää materiaaleja korkean suojeluarvon alueilta (HCVA) tai uhanalaisista metsistä, jotka on lueteltu uhanalaisten lajien kansainvälistä kauppaa koskevassa yleissopimuksessa (CITES) ja/tai Kansainvälisessä luonnonsuojeluliiton (IUCN) luettelossa. Liiketoimintakumppanin tulee toimia ennakoivasti varmistaakseen, että sen tuotteissa ja toimitusketjussa olevat mineraalit ovat vastuullisesti hankittuja. Liiketoimintakumppanilla tulee soveltuvin osin olla käytössään toimintaperiaatteet ja due diligence -kehykset, jotka ovat konfliktialueilta ja korkean riskin alueilta peräisin olevien mineraalien vastuullisia toimitusketjuja koskevien OECD:n due diligence -ohjeiden mukaisia[1].

 

3.5      Päästöt, jätteet ja jätevedet

Liiketoimintakumppanin tulee tunnistaa kaikki toiminnasta aiheutuvat päästöt, mukaan lukien muun muassa ilma-, vesi- ja melupäästöt, sekä seurata ja vähentää niitä keskittyen erityisesti kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseen. Tähän sisältyy vähiten kielteisiä ympäristövaikutuksia aiheuttavien kuljetustapojen valinta.

Toiminnoista, teollisuusprosesseista ja saniteettitiloista syntyvää vaarallista ja vaaratonta jätevettä ja kiinteää jätettä tulee tarkkailla, valvoa ja käsitellä ennen vesistöön johtamista tai loppusijoitusta. Jätevedenkäsittelyn tulisi mahdollistaa veden uudelleenkäyttö pyrkien suljetun kierron järjestelmään. Myrkylliset aineet, mukaan lukien orgaaniset materiaalit, metallit (kuten sinkki, hopea, kadmium, tallium jne.), hapot, emäkset, ei-metalliset alkuaineet sekä öljyt ja orgaaniset komponentit (BOD ja COD), tulisi käsitellä tällaisessa järjestelmässä.

Kaikki jätemateriaalit ja tuotannon sivutuotteet tulee hävittää lain mukaisesti ja käsitellä ympäristön kannalta vastuullisella tavalla sertifioidun jäteurakoitsijan toimesta. Syntyvän jätteen määrän minimoimiseksi liiketoimintakumppania kannustetaan vähentämään, käyttämään uudelleen ja kierrättämään tuotteita ja materiaaleja tässä tärkeysjärjestyksessä.

 

3.6      Kemikaalit ja vaaralliset aineet

Kemikaalit ja vaaralliset aineet tulee mahdollisuuksien mukaan poistaa tai pitää mahdollisimman vähäisinä. Kun käytetään kemiallisia tai vaarallisia aineita, toimittajien, kumppaneiden ja asiakkaiden tulee varmistaa aineiden turvallinen käsittely, varastointi ja hävittäminen. Kaikilla aineilla tulee olla käyttöturvallisuustiedote työntekijöiden ja ympäristön suojelun varmistamiseksi. Euroopan unionin REACH- ja RoHS-direktiivien mukaisesti rajoitetut aineet tulisi poistaa vaiheittain käytöstä korvaamisperiaatteen mukaisesti. Liiketoimintakumppanin tulisi lisäksi arvioida säännöllisesti toiminnassa käytettäviä kemikaaleja ja vaarallisia aineita ja pyrkiä korvaamaan kaikki kemikaalit, jotka on lueteltu kemikaalien rekisteröinnistä, arvioinnista, lupamenettelyistä ja rajoituksista annetun asetuksen (REACH) ehdokasluettelossa[2].

 

4         KORRUPTION TORJUNTA

Liiketoimintakumppanin tulee varmistaa läpinäkyvät ja johdonmukaiset hallinnointi- ja ohjauskäytännöt ja noudattaa sovellettavia määräyksiä ja standardeja kaikilla maantieteellisillä markkinoillaan. Mitään korruption muotoja ei hyväksytä. Korruptio sisältää muun muassa lahjonnan, kiristyksen, fasilitointimaksut, nepotismin ja tuttavien suosimisen, petokset, rahanpesun, siirtojen väärinhinnoittelun, verovilpin tai veronkierron, markkinoiden vääristymisen, eturistiriidat ja vilpillisen kilpailun. Tämä tarkoittaa muun muassa luottamus-, vaikutus- tai valta-aseman väärinkäyttöä perusteettoman edun saamiseksi. Tässä toimintatavassa käytetyt määritelmät perustuvat YK:n korruption vastaiseen yleissopimukseen, OECD:n lahjonnan vastaiseen yleissopimukseen ja monikansallisille yrityksille suunnattuihin ohjeisiin sekä YK:n Global Compact -aloitteeseen.

 

4.1      Lahjonta

Yksi korruption muoto on lahjonta, ts. edun tarjoaminen, lupaaminen, antaminen, hyväksyminen tai pyytäminen kannustimena toimintaan, mikä on laitonta tai luottamuksen rikkomista. Lahjus on kannustin tai palkkio, joka tarjotaan, luvataan tai annetaan kaupallisen, sopimuksellisen, sääntelyyn liittyvän tai henkilökohtaisen edun saamiseksi. Lupaamista, tarjoamista tai antamista kutsutaan ”aktiiviseksi lahjonnaksi[3]”, kun taas vastaanottaminen tai pyytäminen on ”passiivista lahjontaa”.

 

4.2      Fasilitointimaksut

Fasilitointimaksut (joita joskus kutsutaan ”voitelurahaksi”) ovat lahjonnan muoto, johon liittyy virkamiehen ei-harkinnanvaraisen, rutiininomaisen hallituksen toimen nopeuttaminen tai helpottaminen.

 

4.3      Luvattomat maksut

Luvattomat maksut ovat minkä tahansa sopimuksen osan maksuja toisen sopimuspuolen työntekijöille tai muiden menetelmien, kuten alihankintasopimusten, ostotilausten tai konsultointisopimusten, käyttöä maksujen kanavoimiseksi virkamiehille, poliittisille puolueille, puolueen virkamiehille tai poliittisille ehdokkaille, toisen sopimuspuolen työntekijöille tai heidän sukulaisilleen tai liiketoimintakumppaneilleen.

 

4.4      Lahjat ja vieraanvaraisuus

Lahjoihin ja vieraanvaraisuuteen, fasilitointimaksuihin sekä poliittisiin ja hyväntekeväisyyteen kohdistuviin lahjoituksiin liittyy jonkinlaista taloudellista vaihtoa, ja niihin katsotaan tyypillisesti liittyvän kohonnut lahjonta- ja korruptioriski, koska lahjonta ja korruptio voidaan naamioida niiden alle.

Liiketoimintakumppanin työntekijät eivät saa tarjota tai antaa lahjoja tai tarjota vieraanvaraisuutta, jota voitaisiin pitää laittomana tai sopimattomana, vastaanottajan käytäntöjen vastaisena tai paikallisen verolainsäädännön vastaisena, ellei ylimpään johtoon kuuluva henkilö tai yhtiön hallitus ole antanut siihen kirjallista lupaa.

Työntekijä ei saa ottaa vastaan mitään lahjaa tai vieraanvaraisuutta Rentan liiketoimintakumppaneilta tai kolmansilta osapuolilta, jos sitä voidaan pitää laittomana tai sopimattomana tai sillä katsotaan olevan huomattavaa rahallista arvoa tai jos se tapahtuu rahana tai jos on mitään viitteitä tai päätelmiä siitä, että vastapalvelusta odotetaan.

 

4.5      Henkilökohtaiset suhteet tai kiinnostuksen kohteet

Henkilökohtaiset suhteet ja/tai kiinnostuksen kohteet eivät saa koskaan motivoida tai vaikuttaa liiketoimintapäätöksiin. Taloudellista tai muuta liikesuhdetta sellaisen kumppanin kanssa, joka edistää tai uhkaa edistää eturistiriitaa, ei pitäisi koskaan aloittaa. Sekä sisäistä että ulkoista rekrytointia varten on määriteltävä halutut taidot sen varmistamiseksi, että ehdokkaat saavat työpaikan osaamisen eivätkä suhteiden perusteella. Työntekijät eivät saa harjoittaa Rentan kanssa kilpailevaa toimintaa.

 

4.6      Reilu kilpailu

Renta on vahvasti sitoutunut vapaaseen ja reiluun kilpailuun avoimilla markkinoilla. Liiketoimintakumppani kunnioittaa ja noudattaa kaikkia sovellettavia kilpailulakeja, eikä osallistu minkäänlaisiin kartelleihin, vallan väärinkäyttöön, edunsaajapalveluihin tai markkinoiden vääristämiseen. Liiketoimintakumppani ei myöskään osallistu toimintaan, joka voi haitata reilun kilpailun kehittymistä.

Liiketoimintakumppani toimittaa aina totuudenmukaiset ja tarkat veroilmoitukset veroviranomaisille kaikissa maissa, joissa liiketoimintakumppanilla on toimintaa. Liiketoimintakumppani ei myöskään harjoita siirtojen väärinhinnoittelua.

 

4.7      Poliittiset ja hyväntekeväisyyteen kohdistuvat lahjoitukset

Renta ei anna poliittisia lahjoituksia rahana, luontoissuorituksina tai muilla tavoin minkään poliittisen puolueen tai ehdokkaan tukemiseksi, koska tämä voidaan nähdä yrityksenä saada sopimatonta liiketoimintaetua. Siksi Renta pyytää liiketoimintakumppaneita kunnioittamaan kantaamme poliittisiin lahjoituksiin.

 

5         TARKASTUSOIKEUS

Renta pidättää oikeuden pyytää liiketoimintakumppania osallistumaan itsearviointikyselyyn, jossa liiketoimintakumppanin tulee tehdä yhteistyötä.

Renta pidättää myös oikeuden suorittaa paikan päällä liiketoimintakumppanin tarkastuksia ja seurantaa joko itse tai riippumattomien kolmansien osapuolten kautta varmistaakseen, että toimintatapaa noudatetaan. Liiketoimintakumppanin tulee pyynnöstä toimittaa asianmukaiset resurssit ja asiakirjat milloin tahansa tarkastuksen aikana.

Liiketoimintakumppanin tulee varmistaa nämä oikeuden alihankkijoilleen, kumppaneilleen ja asiakkailleen.  Jos toimintatapaa rikotaan, liiketoimintakumppania pyydetään toimittamaan korjaussuunnitelma Rentan hyväksyttäväksi.

Toimintatavan vakavien rikkomusten tapauksessa Rentalla on oikeus irtisanoa sopimus liiketoimintakumppanin kanssa.

 

6         HUOLENAIHEEN ESITTÄMINEN

Jos liiketoimintakumppani havaitsee tämän toimintatavan rikkomuksia yhtiössä tai sen toimittajien, kumppaneiden tai asiakkaiden keskuudessa, hänen tulee ilmoittaa siitä viipymättä Rentalle.

Anonyymisti ilmoitettavia epäkohtia varten Renta on ottanut käyttöön raportointitoiminnon, jonka kautta on sitouduttu tietojen oikeudenmukaiseen käsittelyyn. Anonyymi toiminto on käytettävissä osoitteessa https://report.whistleb.com/en/renta.

 

[1] https://www.oecd-ilibrary.org/governance/oecd-due-diligence-guidance-for-responsible-supply-chains-of-minerals-from-conflict-affected-and-high-risk-areas

[2] https://echa.europa.eu/candidate-list

[3] Termi ei tarkoita, että aktiivinen lahjoja on tehnyt aloitteen, koska lahjuksen on saattanut vaatia (”pyytää”) vastaanottava osapuoli, joka syyllistyy ”passiiviseen lahjontaan”.