Pölynhallinta

Pölynhallintaan kannattaa panostaa työmaan tai urakan kaikissa vaiheissa. Rentalta saat tehokkaat ja toimivat ratkaisut kaikenkokoisiin pölynhallinta tarpeisiin!

Pölynhallinta – säästä ihmisten terveyttä ja paranna työn laatua

Pölynhallinta on tärkeä olosuhdehallinnan alue lämmön- ja kosteudenhallinnan rinnalla.

Pölynhallintaa tarvitaan aina kun tehdään pölyä synnyttävää työtä – kuiva-aineiden sekoitusta, sahausta, piikkausta, porausta, hiontaa ja niin edelleen. Pölynhallintaa tarvitaan myös kemikaalipölyn, savujen, huurujen sekä erityisesti purkutöiden yhteydessä.

Pölynhallintaan panostaminen ei ole tuhlausta. Päinvastoin. Jokainen pölynhallintaan sijoitettu euro tulee korkojen kera takaisin. 

Rakennustyöntekijöiden tapaturmariski on yksittäisistä ammattiryhmistä selvästi suurin ja pölylle altistuminen altistaa myös erityisesti ammattitaudeille. Hallitsematon pöly aiheuttaa työmaalla paitsi terveysongelmia, myös suuria laatuongelmia ja siten turhia kustannuksia. 

Pölynhallinta ei ole monimutkaista tai vaikeaa. Se koostuu yksinkertaisista toimenpiteistä, jotka säästävät suurelta määrältä kalliita ja hankalia murheita.

Pölynhallintaan tarvittavat laitteet ja palvelut saat lähimmästä Rentan konevuokraamosta

Ota yhteyttä tai tule käymään niin kartoitetaan sinulle sopiva ratkaisu.

Vuokraa meiltä pölynhallinnan kalusto työmaalle 

 • Alipaineistajat / ilmanpuhdistajat: alle 1000 m³/h, 1000–3000 m³/h, yli 3500 m³/h
 • Teollisuusimurit, keskyspölynimurit, puruimurit, vesi-imurit
 • Kohdepoistolaitteet (Camu)
 • APAD-paineentasaimet
 • Kohdepoistolla varustetut rakennuskoneet
 • Suodattimet, tarvikkeet

Mitä rakennuspöly on? 

Rakennustyömaan pöly on ilman ja hiukkasten seos. Erilaisten pölyjen kuten hiontapölyn, sementtipölyn, metallipölyn, puupölyn lisäksi rakennustyömaan ilmassa esiintyy kemikaalipölyä, savuja, öljysumua, huuruja sekä erityisesti vanhoja rakenteita purettaessa myös bakteereja, viruksia, itiöitä ja niin edelleen.

Osan pölystä voi havaita paljaalla silmällä. Mitä hienompaa pöly on, sitä vaarallisempaa se on, ja sitä pidempään se leijuu hengitysilmassa. On helppo ymmärtää, että ilman huolellista hallintaa hieno pöly leviää herkästi kaikille pinnoille ja myös ilmanvaihtokanaviin. 

Riittävän hienojakeinen pöly pääsee myös keuhkojen alveolialueelle, aiheuttaen keuhkoahtaumatauteja, keuhdosyöpää ja altistaa muille sairauksille. Rakennusalalla vaarana ovat erityisesti asbesti- ja kvartsipöly. Pölyn aiheuttamat sairaudet huomataan usein vasta kun ne ovat edenneet pitkälle. 

Asbestipölystä on puhuttu syystäkin paljon. Rakennusalalla tulisi kiinnittää erityistä huomiota myös alveolijakeiselle kvartsille, joka aiheuttaa pitkäaikaisessa altistumisessa kivipölykeuhkoa ja keuhkosyöpää. Kvartsia (eli kiteistä piidioksidia) vapautuu mm. muuraustöissä, julkisivujen saneerauksissa, leikkaustöissä, betonin ja kiviseinien porauksessa. 

Alveolijakeiselle eli keuhkojen alveolialueelle kulkeutuvalle hienolle kvartsipölylle altistuu Suomessa Työterveyslaitoksen arvioiden mukaan noin 50 000 työntekijää – suuri valtaosa näistä rakennusalalla. Kvartsipölyn riskejä hallitaan parhaiten pölyntorjunnan keinoilla.

Pöly aiheuttaa levitessään haittaa paitsi työn aikana, myös työn valmistuttua, rakennuksen käyttäjille. Tämän takia pölynhallinnasta tulee pitää huolta jatkuvasti, koko rakennus- tai saneeraushankkeen ajan.

Miksi pölyä pitää hallita?

Pölynhallinta on olennainen osa rakentamisen laatua ja työterveyden ylläpitoa. Ongelma käytännön rakennustyömailla ei useinkaan ole siinä, ettei ohjeita ole, vaan se ettei ohjeita noudateta. Tämä on todella kummallista, koska hyvästä pölynhallinnasta seuraa monia hyötyjä. Tiedon ja osaamisen lisäksi tarvitaan motivaatiota. 

7 hyvää syytä huolehtia pölynhallinnasta

 

 1. Työntekijöiden terveys ja työturvallisuus
 2. Saneerattavien ja viereisten tilojen käyttäjien terveys
 3. Pintojen, iv-kanavien ja laitteiden likaantumisen estäminen
 4. Rakentamisen laatu ja rakennuksen puhtaus 
 5. Turhien kustannusten välttäminen – siivoukset, nuohoukset, palohälytykset, myöhästymissakot jne.
 6. Positiiviset ulkoisvaikutukset – laadukkaampi työympäristö, viihtyvyys ja paremmat tulokset
 7. Tilaajan vaatimukset – esim. P1 tai Terve Talo -kriteerit

Miten toimia?

– Pölynhallinnan 10 kohdan muistilista 

1. Asenne kuntoon

Pölynhallinnasta pitää tehdä itsestään selvä osa rakennustöitä. Ennen töihin ryhtymistä varmistetaan että pölyntorjunta toimii. Tietojen ja taitojen lisäksi tarvitaan motivaatiota huolehtia pölynhallinnasta kunnolla.

2. Pölynhallinnan suunnitelma kohteen mukaan

Valitaan vähän pölyä aiheuttavia työmenetelmiä. Suunnitellaan työn vaiheistus niin, että pölyntorjunta on jatkuvaa ja toimivaa koko hankkeen ajan. Varataan pölyntorjuntaan riittävästi aikaa ja resursseja. Valitaan ja mitoitetaan pölyntorjuntamenetelmät siten, että asetetut tavoitteet on mahdollista saavuttaa. Suunnitellaan osastoitavat alueet ja kulkureitit.

3. Toimenpidealueen osastointi ja suojaukset

Suojaseinät voidaan tehdä esimerkiksi teippaamalla muovikalvot olemassa oleviin rakenteisiin tai pingottamalla muovikalvo katon ja lattian väliin rimoilla ja rakennustuilla. Liitokset, putket ja muut läpiviennit tehdään tiiviiksi. Suljetaan ilmanvaihdon päätelaitteet.  Kulkuaukot voidaan tehdä vetoketjuovilla, joiden yhteyteen rakennetaan tarvittaessa toisella ovella sulkutilat (eteiset). Asbesti ja mikrobipurkujen sulkutilojen vaatimukset ovat vielä tiukemmat.

Pölyn kulkeutumista puhtaaksi tarkoitettuun tilaan voidaan välttää myös pölyjä sitovilla matoilla.

4. Alipaineistuksen järjestäminen

Sijoitetaan riittävän tehokas alipaineistaja tai useampia osastoidun toimenpidealueen sisään. Ilman tulee vaihtua vähintään 3 kertaa tunnissa, erityisen vaarallisten epäpuhtauksien ja purkutöiden kohdalla vähintään 6 kertaa. Mitoitusalipaine on 5–15 Pa.Alipaineistaja tulee varustaa riittävällä pölyn suodatuksella – Hepa H13 mikäli ilma joudutaan johtamaan huonetilaan.

Tilan tulee säilyä riittävän alipaineisena koko rakennustyön ajan, jotta pöly ei pääse leviämään puhtaisiin tiloihin.

5. Kohdepoiston järjestäminen

Kohdepoisto on tehokas pölyntorjuntakeino, joka vähentää merkittävästi työntekijän altistumista ja pölyn leviämistä. Sirkkeleissä, hiomalaitteissa, poravasaroissa ynnä muissa koneissa käytetään kohdepoistolaitteistoa. Laastin sekoitukseen on olemassa oma kohdepoistolaite. Muista kuitenkin, että kohdepoisto ei useimmiten yksinään riitä.

6. Toimintakuntoiset koneet

Osastoituun tilaan tarvitaan sopivan tehoiset alipaineistajat oikeilla, hyväkuntoisilla ja oikein asennetuilla suodattimilla. Tämän lisäksi työkalujen, kohdepoistolaitteiston ja kuluvien suulakkeiden pitää olla kunnossa. Suodattimien ja laitteiden kuntoa pitää valvoa ja varautua korvaamaan suodatin riittävän ajoissa.

7. Vähän pölyä synnyttävät työmenetelmät

Valitaan purkamis- ja rakentamismenetelmiä, jotka aiheuttavat mahdollisimman vähän pölyä; leikkurin käyttö sahauksen sijaan, hydraulinen murtaminen piikkauksen sijaan, liimaaminen tulppa-ruuvi -kiinnitysten sijaan. Käytetään määrämittaisia tuotteita. Suoritetaan pölyävät toimenpiteet tilassa jossa on tehokas pölynhallinta ja käytetään kohdepoistoa (esimerkiksi laastin sekoitus tai sahaus).

8. Henkilökohtainen suojaus

Pölyävää työtä tekevien, sekä tarvittaessa myös muiden alueella liikkuvien tulee käyttää oikean suojausluokan hengityksensuojaimia. Työvaatteet tulee imuroida huolellisesti sulkutilassa ja tarvittaessa käyttää lisäksi kertakäyttöisiä suojavaatteita.

9. Siivoaminen

Siivotaan toimenpidealueet riittävän usein hyvillä menetelmillä (esimerkiksi imurointi harjaamisen sijaan).

10. Seuranta

Pölynhallinnan tulee toimia koko työmaan ajan. Aistinvaraisen seurannan lisäksi mittauksilla voidaan seurata osastoidun tilan ja viereisen tilan paine-eroa, hengitettävien hiukkasten pitoisuutta, hengittyvän ja alveolijakoisen pölyn pitoisuutta sekä pintojen puhtautta.

Onko pölynhallinta kallista? 

Työmaalla on totuttu siivoamaan, ja vieläkin kuulee lausetta ”kyllähän se väkisin pölisee kun töitä tehdään”. Tämä on tietysti totta, mutta siivoaminen pitäisi nähdä viimeisenä, täydentävänä toimenpiteenä – ei ongelmia korjaavana. 

Viisaampaa on pyrkiä ehkäisemään, vähentämään ja rajoittamaan pölyä tehokkaasti jo työn aikana. Tähän on olemassa tehokkaita menetelmiä, jotka pikemminkin helpottavat kuin hankaloittavat työtä. 

Mikäli pölynhallinta on tehty oikein, loppusiivoaminen on helppoa. Mikäli pölynhallinta on laiminlyöty, siivoaminen on työlästä ja kallista – ja joskus jopa mahdotonta mikäli hieno pöly on levinnyt rakenteisiin ja kanaviin. 

Pölynhallinnan laiminlyönti tulee kalliiksi; ylimääräiset siivouskustannukset, IV-kanavien nuohoukset, työmaan myöhästymiset sekä aiheutetut terveyshaitat maksavat hyvin äkkiä monin monin verroin enemmän kuin kunnolla suoritettu pölynhallinta. 

Toisaalta hyvin tehty pölynhallinta johtaa myös liiketoiminnan positiiviseen kehittymiseen: tehokkaampaan ja laadukkaampaan työskentelyyn sekä parempiin työoloihin ja viihtyvyyteen. 

Pölynhallinnan kustannukset liittyvät seuraaviin toimenpiteisiin ja tarvikkeisiin:

 

 1. Suunnittelu, perehdytys ja koulutus
 2. Osastointiseinien rakentaminen ja materiaalit
 3. Materiaalien / irtaimiston suojaus
 4. Alipaineistajat / ilmanpuhdistimet, poistoputket ja suodattimet
 5. Kohdepoistolaitteet ja suodattimet
 6. Henkilökohtaiset suojaimet ja suodattimet
 7. Siivous ja loppusiivous
 8. Tarkastukset