Vastuullisuuden ABC

Renta haluaa edistää kestävää kehitystä tukevan tiedon lisääntymistä kaikin tavoin ja kaikilla tasoilla. Ota tästä termit haltuun – ja vinkkaa meille uusista!

Renta haluaa edistää kestävää kehitystä tukevan tiedon lisääntymistä kaikin tavoin ja kaikilla tasoilla. Välillä tämä vaatii uusien termien käyttöä, jotka voivat olla aluksi kuin munkkilatinaa. Vai onko selkärankaan iskostunut jo, mitä tarkoittaa esimerkiksi ESG, hiilikädenjälki, kiertotalous tai resurssitehokkuus?

On kuitenkin tärkeää, että asioista puhuttaessa jokainen ymmärtää käytettävät termit mahdollisimman yhtenevällä tavalla. Siksi olemme listanneet tähän muutamia termejä selityksineen. Ota tästä termit haltuun – ja vinkkaa meille uusista!

A

B

C

Code of Conduct on asiakirja, joka määrittelee yrityksen tavan toimia. Se sisältää toimintaohjeita, jotka koskevat esimerkiksi turvallisuutta, kestävää kehitystä ja yhteiskuntavastuuta. Rentan Code of Conduct eli Tapa Toimia on tehty auttamaan Rentan työntekijöitä jokapäiväisessä toiminnassaan.

D

Digitalisaatio tarkoittaa digitaalisen tietotekniikan yleistymistä arjen toiminnoissa. Vastuullisuuden näkökulmasta digitalisaatio tarjoaa mahdollisuuksia edistää kiertotaloutta. Sen avulla prosesseja voidaan tehostaa, automatisoida ja skaalata ylöspäin. Digitalisaatio auttaa meitä kohdistamaan resursseja paremmin sekä esimerkiksi vähentämään laitteiston seisontaa, odottelua ja tarpeetonta työtä.

E

Elinkaari viittaa esimerkiksi rakennuskoneen matkaan sen syntymästä sinne asti kunnes se lakkaa siinä muodossaan olemasta, alkaen raaka-aineiden hankinnasta päättyen jätteeksi tai kierrätykseen. Riippumattomissa tutkimuksissa on todettu vuokrauksen vähentävän rakennuskaluston elinkaaren aikaista hiilijalanjälkeä omistamiseen verrattuna noin 30%, joskus yli 50% – riippuen miten koneita käytetään. Korkean käyttöasteen lisäksi on tärkeää, että koneiden tehokas elinkaari on pitkä. Tämä tarkoittaa myös, että koneet pidetään hyvässä kunnossa ja niiden viat korjataan viipymättä.

 

ESG on lyhenne sanoista environment, social and governance. Sitä käytetään usein puhuttaessa yritysten ympäristö- ja yhteiskuntavastuuseen sekä hallintotapaan liittyvistä asioista. ESG on yleinen termi sijoitus- ja rahoitusmarkkinoilla, joissa voi törmätä myös termeihin kuten ESG-raportointi, ESG-analyysi tai ESG-riski. Sijoittajat ja rahoittajat ovat vuosi vuodelta enemmän kiinnostuneita yritysten vastuullisuusasioista ja niihin liittyvistä toimenpiteistä.

F

Future Fleet on Rentan käyttämä tunnus koneille ja laitteille, jotka edustavat tulevaisuuden teknologioita. Future Fleet -tunnuksen saadakseen laitteiden täytyy tarjota selkeästi parempaa ympäristötehokkuutta, työturvallisuutta tai päästöttömyyttä kuin tämän hetken markkinan valtavirtaa edustavat vaihtoehdot.

G

Green deal on vapaaehtoinen sopimus valtion ja elinkeinoelämän tai esimerkiksi kuntasektorin välillä. Tavoitteena on yhdessä edistää kestävän kehityksen tavoitteita. On olemassa erilaisia, eri aloja koskevia Green Deal -sopimuksia. Renta on sitoutunut Työkonealan green deal -sopimukseen sekä Rakentamisen muovit green deal -sopimukseen.

H

Hiilijalanjälki (carbon footprint) viittaa ihmisen, yrityksen, toiminnan tai tuotteen aiheuttamiin hiilidioksidipäästöihin. Rakennuskoneiden elinkaaren hiilijalanjäljen kohdalla suurin merkitys on koneiden käyttöasteella, tarkoitukseen sopivien koneiden käytöllä, logistiikalla ja kunnossapidolla

 

Hiilikädenjälki (carbon handprint) on käsite, joka tarkoittaa tuotteen, palvelun tai prosessin ilmastohyötyä eli päästövähennystä sen käyttäjälle. Kädenjälki kuva toiminnan positiivista vaikutusta – apua, jonka yritys antaa toiselle päästöjen vähentämiseksi. Hiilikädenjälki on se osa, mikä asiakkaan hiilijalanjäljestä saadaan pois, kun asiakas ottaa yritykseltä käyttöön ympäristöystävällisemmän vaihtoehdon verrattuna perustasoon. Yksinkertainen esimerkki on täyssähköisen nostimen vuokraaminen verrattuna vastaavan polttomoottorikäyttöisen nostimen ostamiseen.

 

Hiilineutraali viittaa esimerkiksi tuotteeseen tai palveluun, jonka laskennallinen päästövaikutus on nolla, eli se tuottaa vain sen verran hiilidioksidipäästöjä kuin se pystyy sitomaan. Laskennallisesti hiilineutraaliuteen voidaan päästä myös kompensoimalla syntyneet päästöt luomalla uusia hiilinieluja, kuten ennallistamalla kuivattua suota.

 

HSEQ on lyhenne sanoista Health, Safety, Environment, Quality. Rentalla työskentelee HSEQ-asiantuntija, jonka vastuulla on yrityksen laatu-, terveys-, turvallisuus- ja ympäristöasioiden kehittäminen.

 

Hybridikone viittaa sellaiseen (rakennus)koneeseen, joka käyttää kahta eri voimanlähdettä – useimmiten siis käytännössä sekä sähkö- että polttomoottoria.

I

J

Jakamistalous tarkoittaa uutta taloudellista ajattelutapaa, jossa mahdollisuus käyttää tavaroita, palveluita ja muita hyödykkeitä on tärkeämpää kuin niiden omistaminen. Jakamistalous liittyy läheisesti kiertotalouteen, mutta kaikki jakamistalous ei ole kiertotaloutta. Kiertotaloutta jakamistalous toteuttaa silloin, kun se edistää resurssien viisaampaa käyttöä tai esimerkiksi tuotteiden käyttöasteen kasvua ja vähentää neitseellisten raaka-aineiden ja uusien tuotteiden tarvetta. Näin ollen konevuokraus edustaa jakamistaloutta sekä kiertotaloutta.

K

Kiertotalous tarkoittaa luonnonvarojen tehokasta hyödyntämistä kierrossa niin pitkään kuin mahdollista. Kiertotaloudessa pyritään vähentämään luonnonvarojen kulutusta ja jätteen syntymistä panostamalla siihen, että tuotteet, materiaalit, laitteet ja infrastruktuuri pysyvät käytössä pidempään. Tähän tarvitaan mekanismeja, jotka mahdollistavat tehokkaan kierron. Tarvitaan laitteiden jakamista, vuokrausta, uudelleen käyttöä, korjausta, päivittämistä sekä materiaalien kierrättämistä.

 

Kestävä kehitys tarkoittaa niin maailman- kuin paikallistason yhteiskunnallista muutosta, jonka päämääränä on turvata nykyisille ja tuleville sukupolville hyvät elämisen mahdollisuudet. Kestävässä kehityksessä otetaan tasapuolisesti huomioon niin ekologinen, sosiaalinen kuin taloudellinen kestävyys.

 

Kompensointi; päästöjen kompensointi viittaa useimmiten päästöjen, eli aiheutetun ilmastohaitan, kumoamiseen vähentämällä tai sitomalla omia päästöjä vastaava määrä jossain toisaalla. Suomessa suuri osa kompensointiprojekteista liittyy soiden ennallistamiseen. Sitra toteaa, että jotta kompensaatiota kiistatta tapahtuisi, on tuotetun päästövähennyksen oltava todellinen, mitattavissa ja lisäinen, eli päästövähennystä ei olisi tapahtunut ilman kompensointiprojektia ja että projektia ei olisi tapahtunut ilman kompensointimaksujen tuottamaa tuloa. Jos voidaan valita päästöjen vähentäminen tai kompensointi, päästöjen vähentäminen on arvokkaampaa ja tärkeämpää.

 

Käyttöaste; Rakennuskoneen todellisella käyttöasteella viitataan siihen, kuinka aktiivisessa käytössä se on. Voidaan myös ajatella, että käyttöaste kertoo kuinka suuri osa sen potentiaalista saadaan hyödynnettyä. Jokainen päivä jolloin kone seisoo käyttämättömänä on pois käyttöasteesta. Rakennuskoneiden mahdollisimman korkea käyttöaste on tärkeä tavoite Rentalle myös vastuullisuusnäkökulmasta, sillä koneiden tehokas käyttö merkitsee luonnonvarojen tehokasta käyttöä. Matala käyttöaste on resurssien tuhlausta. Tämän vuoksi Renta on tuonut koneisiin teknologiaa, jolla käyttöastetta voidaan valvoa ja mitata, sekä antaa käyttäjille ilmoituksia käyttämättöminä seisovista koneista. Korkeasta käyttöasteesta hyötyy niin vuokraamo, vuokraaja kuin ympäristö.

L

M

N

Neitseelliset luonnonvarat viittaavat sekä uusiutuviin että uusiutumattomiin luonnosta ja maaperästä raaka-aineeksi otettaviin aineksiin, kuten tukkipuuhun, kaivannaistuotteisiin ja raakaöljyyn. Kiertotalouden tavoitteena on vähentää riippuvuuttamme neitseellisistä luonnonvaroista, hyödyntämällä olemassa olevia raaka-aineita ja tuotteita kierrossa parhaassa jalostusasteessaan mahdollisimman tehokkaasti ja pitkään.

 

NPS, eli Net Promoter Score, on mittari, joka kuvaa ihmisten suositteluhalukkuutta. Huonoin mahdollinen tulos on -100 ja paras 100. Se kertoo omalta osaalltaan sitoutumisesta ja tyytyväisyydestä esimerkiksi työpaikkaan. Rentan työntekijöiden suositteluhalukkuutta ja sitoutumista mittaava eNPS (employee NPS) oli erinomaisen hyvä 55.33

O

P

Q

R

Renta Easy on työkalu kaluston optimointiin. Käyttöliittymänä toimii sovellus, joka tarjoaa reaaliaikaisen näkymän kaluston käyttöasteeseen ja kustannuksiin. Se tekee vuokrauksesta, palauttamisesta sekä vaihtamisesta vaivatonta.

 

Resurssitehokkuus viittaa rajallisten resurssien kuten esimerkiksi raaka-aineiden tai pääomien hyödyntämiseen mahdollisimman tehokkaasti. Esimerkkinä voidaan pitää rakennuskoneen vuokraamista vain sille ajalle kuin konetta tarvitaan. Näin koneelle saadaan usean eri käyttäjän toimesta korkea käyttöaste ja myös käyttäjien pääomat ovat tehokkaassa käytössä. Tuhlauksen vastakohta.

S

Sosiaalinen kestävyys viittaa kestävän kehityksen ihmisiä koskeviin näkökulmiin. YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden tarkoituksena on turvata ihmisten hyvinvointi, ihmisoikeudet, taloudellinen vauraus ja yhteiskuntien vakaus – ympäristön kannalta kestävällä tavalla.

 

Sähkökäyttöinen rakennuskone viittaa arjen kielenkäytössä polttomoottorin sijaan täysin sähkömoottorin voimin toimivaan koneeseen. Renta on sitoutunut lisäämään täysin sähkökäyttöisten rakennuskoneiden, kuten pyöräkuormaajien, henkilönostinten ja vastapainotrukkien, osuutta valikoimassaan osana Työkonealan green deal -sitoumustaan.

 

Syrjintä tarkoittaa yksilön tai ryhmän systemaattista torjumista tai asettamista muita huonompaan asemaan. Syrjinnän perusteena voi periaatteessa olla mikä tahansa yksilön tai ryhmän ominaisuus, kuten esimerkiksi sukupuoli, ikä tai etnisyys. Renta ei hyväksy minkäänlaista ihmisten henkilökohtaisten ominaisuuksien perusteella tapahtuvaa syrjintää.

T

Telematiikka on sanayhdistelmä, joka juontaa juurensa ranskan kielen sanoista télécommunications (langaton viestintä) ja informatique (tietojenkäsittelytiede). Käytännön kielessä telematiikalla tarkoitetaan usein liikennetelematiikkaa, jossa ajoneuvojen paikkatiedolla on keskeinen rooli. Auton gps-navigaattori on jokaiselle tuttu esimerkki telematiikkaa hyödyntävästä laitteesta.

Telematiikan avulla erilaisista rakennuskoneista pystytään paikkatiedon lisäksi keräämään muun muassa olosuhdetietoja kuten lämpötila- ja kosteusanturien lukemia, dataa erilaisista antureista ja modernien koneiden kohdalla dataa myös suoraan väylästä eli polttomoottorin antureista, akun varausasteesta, nostimen puomin liikkeistä ja niin edelleen. Tätä dataa voidaan hyödyntää erilaisten päätösten tukena ja kaluston käytön optimoinnissa, ja siten käyttää kone- ja laiteresursseja viisaammin.

U

Uudelleenkäyttö (englanniksi reuse) viittaa käytöstä poistetun tuotteen tai materiaalin, sen osien tai komponenttien uuteen käyttöön joko samaan tai muuhun tarkoitukseen. Se eroaa kierrätyksestä (eng recycling) siten, että kierrätys viittaa uusiokäyttöön raaka-aineeksi muuttamisen kautta. Uudelleenkäytöllä voidaan vähentää neitseellisten luonnonvarojen ja energian käyttöä merkittävästi.

V

Vastuullisuus; vastuullinen toiminta tarkoittaa toimijan, kuten yrityksen, kantamaa ekologista, sosiaalista ja taloudellista vastuuta ympäröivään yhteiskuntaan nähden. Vastuullisuuden katsotaan usein alkavan aidosti siitä, mihin lain asettamat rajat piirtyvät. Ks myös kohta ”yrityksen yhteiskuntavastuu”.

W

Win-Win-Win viittaa tilanteeseen, jossa sekä ympäristö, palvelun tarjoaja että palvelun käyttäjä voittavat. Kaikki sellaiset toimenpiteet, joiden avulla saadaan 1) oikeat koneet oikeaan paikkaan, 2) tehokkaaseen käyttöön, 3) tarpeen jälkeen viipymättä huoltoon sekä 4) edelleen seuraavaan kohteeseen käyttöön, ovat hyödyksi sekä ympäristön että rakennusprojektin näkökulmasta.

X

Y

Yhdenvertaisuus tarkoittaa sitä, että kaikki ihmiset ovat samanarvoisia, ja heillä on yhtäläiset mahdollisuudet. Syrjinnän estäminen on yhdenvertaisuuden toteutumisen kannalta tärkeää.  Rentan tapa toimia toteaa, että kaikki ihmiset ovat tasa-arvoisia ja yhdenvertaisia. Emme hyväksy minkäänlaista sukupuolen, kansallisuuden, etnisen taustan, ihonvärin, iän, uskonnon, vakaumuksen, mielipiteen tai minkään henkilökohtaisen ominaisuuden perusteella tapahtuvaa syrjintää. Renta laatii vuosittain tasa-arvo ja yhdenvertaisuussuunnitelman osana henkilöstösuunnitelmia, ja seuraa suunnitelmien toteutumista säännöllisesti.

 

Yrityksen yhteiskuntavastuu (englanniksi CSR, corporate social responsibility) rakentuu käsitykselle yrityksen oman toiminnan ja arvoketjun vaikutuksista ihmisiin, ympäristöön ja yhteiskuntaan. Ks myös kohta ”vastuullisuus”

Z

Zero carbon (hiiletön, hiilidioksidipäästötön, päästötön) on englanninkielinen termi, joka viittaa tuotteeseen tai palveluun, joka ei tuota lainkaan hiilipäästöjä käytettäessä. Esimerkkinä tästä on vaikkapa sähkökäyttöinen henkilönostin. Kokonaiskuvassa toki on merkittävää miten akkuun ladattu energia on tuotetta. Zero carbon ei myöskään vielä takaa, etteikö tuotteen valmistamisesta olisi koitunut hiilidioksidipäästöjä. On tärkeä huomioida, että zero-carbon ja päästötön viittaavat eri asiaan kuin ”hiilineutraali” (englanniksi net zero), joka viittaa esimerkiksi palveluun minkä synnyttämät päästöt on kompensoitu sitomalla vastaava määrä hiiltä maaperään.

Ä

Ö