Renta-Turva

Renta Turva är din säkerhet om din hyrmaskin skadas i arbetet!Fråga mer hos din lokala uthyrning

VARFÖR RENTA-TURVA?

Du kan minska ersättningsansvaret för hyrmaterielen genom att välja Renta-Turva för den.Till exempel vid skada blir det billigare att betala självrisken än att ersätta hyrmaskinen.

HUR GÅ TILL VÄGA VID SKADA?

Kontakta omedelbart personalen på Renta.Gör en skadeanmälan och ta bilder på den skadade maskinen samt var den skadats.

FÖR VAD KAN JAG SKAFFA RENTA-TURVA?

Du kan skaffa Renta-Turva för Rentas alla individprodukter*. * frånsett byggbodar

HUR MYCKET KOSTAR DET?

Renta-Turva är en förmånlig säkerhet vid olyckor.Renta-Turva har ett fast pris som alltid är 7 % av rmp-hyrpriset.Renta-Turva och självriskandelen omfattas av mervärdesskatten.

AVTALSVILLKOR

1.    Genom att välja Renta-Turva för hyrmaterielen kan kunden sänka sin ersättningsskyldighet för hyrmaterielen som baseras på gällande version av Tekniska Handelns allmänna avtalsvillkor för maskinuthyrning och relaterade tjänster (nedan TH Maskinuthyrning) inklusive Renta Oy:s tillägg. Kundens ersättningsansvar enligt Renta-Turva definieras enligt den produktspecifika självriskandel som anges i avtalet. I situationer där reparationskostnaderna blir mindre än självriskandelen, debiteras endast de verkliga kostnaderna. Renta-Turva samt självriskandelen omfattas av mervärdesskatten.

2. Objektet för Renta-Turva är de maskiner och utrustningar som nämns separat i hyresavtalet mellan Renta Oy och kunden, och för vilka kunden har valt Renta-Turva. Renta-Turva gäller för respektive maskin eller utrustning under hyrestiden och endast i Finland. Om hyrmateriel transporteras utanför Finland, bestäms ersättningsskyldigheten enligt de gällande TH Maskinuthyrningsvillkoren.

3. Existensen av Renta-Turva förutsätter att kunden betalar alla hyror (inklusive hyresandelen för Renta-Turva) i tid och till hela beloppet senast på förfallodagarna

4. Existensen av Renta-Turva förutsätter även att hyrobjektet returneras till det Renta Oy-driftställe varifrån det hyrts eller till ett annat driftställe som angetts av driftstället i fråga. I undantagsfall och efter eget gottfinnande kan Renta Oy godkänna att ett hyrobjekt granskas och repareras på kundens byggplats.

5. Renta Oy kan ange att Renta-Turva är obligatorisk för ett hyrobjekt, varvid produkten endast kan hyras om kunden har valt Renta-Turva för hyrobjektet. Renta Oy har efter gottfinnande även rätt att utesluta en del av materielen utanför Renta-Turva samt sätten att låta bli att bevilja Renta-Turva.

6. Enligt Renta-Turva begränsas kundens ersättningsskyldighet till en förutbestämds självriskandel, när:
•    kunden har valt Renta-Turva för produkterna och godkänt att tillhörande avgifter kan debiteras och
•    hyrobjektet har skadats eller förstörts plötsligt och oförväntat under hyrestiden. I annat fall gäller kundens ersättningsskyldighet hela beloppet.

7. Renta-Turva täcker under inga omständigheter till exempel följande skador, även om kunden har valt Renta-Turva för hyrobjektet i fråga. I följande situationer fastställs kundens ersättningsskyldighet alltid enligt de gällande TH Maskinuthyrningsvillkoren:
• skadan har orsakats avsiktligen eller genom oaktsamhet,
• skadan har orsakats genom att hyrobjektet har flyttats eller använts i strid med bruks-, installations- eller myndighetsanvisningar,
• skadan har orsakats av olovlig driftsättning, stöld eller skadan är förknippad med ett annat brott eller brottslig verksamhet,
• skadan har uppkommit när hyrobjektet har använts eller flyttats under påverkan av alkohol eller narkotika eller prestationspåverkande läkemedel,

    •    kada som orsakats av att hyrmaterielen klottrats eller repats, •     punkterade däck på hyrmaterielen, •    skadan har orsakats på förbrukningsmedel eller -tillbehör som används med hyrobjektet, till exempel bränsle- och smörjmedel eller övriga vätskor,    materielen har tappats eller glömts bort eller materielförlusten konstateras först vid periodisk inventering, •    skadan har orsakats av sprängnings- eller brytningsarbete, •    skadan har orsakats till följd av rappning/putsning, sandblästring, målning eller annat motsvarande avsevärt nedsmutsande eller slitande arbete, •    skadan har uppkommit till följd av att avsevärt nedsmutsande, frätande eller slitande ämnen och material har hanterats eller använts, •    skadan beror på naturfenomen, som till exempel översvämning, storm eller regn, •    skador som åsamkats tredje part.Listan med exempel ovan är inte en uttömmande beskrivning av de situationer där Renta-Turva inte gäller.8.    Renta-Turva är inte en försäkring utan den begränsar endast kundens ersättningsskyldighet enligt vad som avtalats i punkt 6.Renta-Turva ersätter till exempel inga direkta eller indirekta eller övriga skador som åsamkas Renta Oy, kunden, dessas personal eller egendom eller tredje parter med anknytning till hyrobjektet eller användningen av det.Särskilt konstateras som exempel att Renta-Turva inte ersätter kostnader som beror på transport, byte, röjning eller rivning, utan dessa är på kundens ansvar.9.    De kostnader som hänför sig till Renta-Turva återbetalas inte till kunden vare sig hyrobjektet har skadats eller inte.I situationer där kunden förlänger hyrtiden, debiterar Renta Oy en avgift för Renta-Turva även för den förlängda hyrtiden, om Renta-Turva har ingått i den tidigare hyrtiden.Självriskandelen för Renta-Turva debiteras omedelbart när hyrmaterielen returneras eller inom en skälig tid från att Renta Oy har upptäckt en uppkommen skada.10.    I situationer där kunden har försummat en avgift för Renta-Turva eller hyran i sin helhet (inkl. mervärdesskatt), fastställs ersättningsskyldigheten enligt de gällande TH Maskinuthyrningsvillkoren.11.    Renta-Turva är alltid sekundär i förhållande till en försäkring som kunden har och som ersätter skador på hyrobjektet.I sådana fall är kunden skyldig att först kräva försäkringsbolaget på alla försäkringsersättningar enligt försäkringsvillkoren för hyrobjektet.Kunden är skyldig att erlägga alla erhållna försäkringsersättningar till Renta Oy, även om beloppet av ersättningarna skulle överskrida självriskandelen enligt Renta-Turva.12.    Skaderelaterade reparationer av hyrmaterielen sköts av Renta Oy, inklusive situationer där Renta-Turva inte täcker kostnader och kunden har kostnadsansvaret.